Миссия университета

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Университеттин миссиясы

    Университеттин илимий-билим берүүнүн инновациялык борборуна айланышына салым кошуу, көп деңгээлдүү билим берүү программаларын ишке ашыруу жана атаандаштыкка жөндөмдүү кадрларды даярдоо.

 

Миссия университета

    Внести вклад в становление университета научно-образовательным центром инноваций, реализовать многоуровневые образовательные программы и подготовить конкурентно-способные кадры. 

 

The Mission of the University

    The Mission of the University is to contribuite to the Univerity development as an innovational scientific and educational centre, to realize multi-level edicational programs and to prepare competitive members of professional community.