И. Арабаев атындагы КМУнун Педагогика факультетинин “Атайын педагогика жана психокоррекция” кафедрасынын ага окутуучусу И.А.Хлудеева Рл-11-19 группасына  логопедиянын теориялык жана  методикалык негиздери дисциплинасынан “Сүйлөөнүн бузулушу жана анын себептери” деген темада, практикалык негизде даярдалган ачык сабагын өттү.

Сабактын жүрүшүндө студенттер лекциядан алган билимдерин активдүү көргөзүп беришти.

Ачык сабакка кафедра башчысы С.Д.Сакимбаева, Н.Б., Байдуева ж.б. катышышты.


Фото сюжет

НОВОСТИ