Маалымат кат

И.Арабаев атындагы КМУнун Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү факультети уюштурган «Улуу Ата Мекендик согуштагы каармандык жана Кыргызстандын салымы (1941-1945-жж.» аттуу эл аралык илимий-теориялык он-лайн конференциясы Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата 2020-жылдын 7-майында саат 11.00. дө өткөрүлөт.

Конференнциянын жумушчу тилдери: кыргыз жана орус тилдери.

Конференция төмөндөгү тематикалар боюнча докладдарды, билдирүүлөрдү кабыл алат.

 1. Каармандыктын теориялык-методологиялык аспектилери
 2. Фронттогу эрдиктер
 3. Тылдагы каармандык
 4. Душмандын тылындагы каармандык:партизандар жана каршылык көрсөтүү кыймылы
 5. Чалгынчылардын эрдиктери

Эл аралык конференция он-лайн режиминде катышуучулардын билдирүүлорүнө ылайык «ZOOM», “Скайп” платформаларында өткөрүлөт, конференцияга туташтыруу үчүн байланышта болуу максатында вотсапп уюлдук телефон номериниздерди аты-жөнүңүздөр менен төмөнкү вотсапп номерине жөнөтүңүздөр+9967709106.

Конференцияга катышуу тууралуу билдирүү катын fispo2016@gmail.kgэлектрондук адресине жөнөтүңүздөр.

Учурдагы абалга байланыштуу конференциянын материалдарынын жыйнагы карантинден кийин басылып чыгат.

 

Илимий макаланы жазуу талаптары

 

Макаланын башында автордун изилдөөсү жүзөгө ашырылган мекеменин толук аталышы, автордун толук аты-жөнү, илимий даражасы жана наамы көрсөтүлүүгө тийиш.

Ал эми макаланын акырында ар бир калемдештин почтаиндекси, дареги, телефон номурлары (кызматтык, үйдөгү, уюкфон) жана электрондук почтадареги көрсөтүлүшү керек.

 

Баяндама жана макалаларды төмөндөгүдөй тартипте даярдоо зарыл:

Барак бетинин калыбы – А4 (21x29.7см). Жээктери:жогорку, астыңкы– 1,5 см, сол жагы– 3см, оң жагы– 1,5 см. Ариби: TimesNewRoman, арип өлчөмү 12 пт.Сап арасында 1,5 өлчөмдөгү ара; абзацтын алгачкы сабындагы оңго чегинүү өлчөмү - 1,25 см. Сөз ташууга жол берилбейт. Текст кеңдиги боюнча түздөлөт.

Макаладагы беттерге номур коюлушу керек. Текстте келтирилген шилтемелер квадраттык рамкада мисалы [1, C.3], эскерилген ирээти менен берилет. Макаланын аягында ушул ирет тизме катары кетет

Жарыялануучу материалдарды иргеп алуу жана аны жарыялоо Жумушчу тобу тарабынан жүзөгө ашырылат.

 

Катышуучу жөнүндөгү зарыл маалымат:

1. Аты-жөнү

2. Мекеме

3. Шаар, өлкө

4. Кызматы, илимий даражасы жана наамы

5. Баяндаманын же макаланын аталышы

6. Секция

7.  Иш жана үй телефону (өлкө жана шаарынын коду менен), электрондук почтасы

 

Жумушчу тобуменен байланышуу үчүн

электрондук дарек:  fispo2016@gmail.kg:

 

+ 996 9967709106(ВотсАпп).

+ 996 551 03-57-97 (ВотсАпп)

 

Уюштуруу комитети.

 

 

 

 

Информационное письмо

Он-лайн конференция «Героика Великой Отечественной

войны и вклад Кыргызстана (1941-1945 гг.)»

Уважаемые коллеги!

В ознаменовании празднования 75-летнего юбилея Великого Дня Победы,  7 мая 2020 г. 11.00 ч.  Утра Кыргызский Государственный университет им. И.Арабаева (Кыргызстан) проводит международную он-лайн научно-теоретическую конференцию «Героика Великой Отечественной войны и вклад Кыргызстана (1941-1945 гг.)»

Конференция является  продолжением  проведения 3 международных конференций, посвященных 75-летию Великой Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией, которые были запланированы в г. Алматы (Казахстан),  г. Бишкеке (Кыргызстан) и в г. Новосибирске (Россия) в октябре 2020 г.

Рабочие языки конференции – кыргызский, русский.

На конференции планируется работа по трем направлениям: теоретические вопросы, методология и история  героики в  Великой Отечественной войне.

Доклады будут приниматься по следующим тематикам:

 1. Теоретико-методологические аспекты героики
 2. Героика на фронте и в  тылу
 3. Героика в тылу врага: партизаны и участники Движений Сопротивления
 4. Героика разведчиков
 5. Война и героика как предмет исторического анализа, и др.

Международная конференция будет проводиться в режиме он-лайн по платформе  «ZOOM» или  «SKYPE» в зависимости от заявленных участников. Просьба скинуть номера телефонов на вотсап +9967709106, для подключения участников к видео конференции.

Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте «fispo2016@gmail.kg»

В связи со сложившимися условиями карантина по коронавирусу, представленные материалы будут опубликованы в Вестнике КГУ им. И.Арабаева по завершению карантина.

 

Требования к оформлению статьи:

Статья объемом не более 7-10 страниц должна быть набрана в формате редактора MicrosoftWord; шрифт TimesNewRoman; межстрочный интервал – 1,5; кегль 12; поля: левое 2,5 см., правое – 2см., верхнее и нижнее по 2 см.

Первая строка – по центру фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный, курсив) и наименование вуза (места работы).Следующий абзац должен содержать название доклада заглавными буквами (шрифт обычный, полужирный, выровненный по центру) через один интервал после второй строки. Ниже через 1 интервал – текст статьи с красной строки (см. образец). Ссылки на источники указываются по мере упоминания в соответствии с действующими стандартами и подаются в виде списка в конце статьи через 1 интервал от основного текста со сквозной нумерацией (1, 2…). Знак ссылки в тексте делается цифрами в квадратных скобках, где вначале указывается номер исторического источника, далее через запятую – номер страницы, например: [1, С. 3].

Текст является новым, оригинальным, нигде не опубликованным и подлежит редактированию по усмотрению Оргкомитета Конференции.

Представленные доклады будут размещены в сборнике материалов конференции.

 

Заявка на участие в Международнойнаучно-теоретической он-лайн конференции «Героика Второй Мировой войны и вклад Кыргызстана (1939-1945 гг.)».

 1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________
 2. Вуз, организация _______________________________________________
 3. Страна ________________________________________________________
 4. Должность_____________________________________________________
 5. Тема доклада____________________________________________________
 6. Направление ___________________________________________________
 7. Адрес, телефон, e-mail __________________________________________

 

Ждем Вас на нашей Конференции! 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ

 


Фото сюжет

НОВОСТИ