9-11-класстардын бүтүрүүчүлөрү 2-13-июнь күндөрү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоодон өткөрүлөт.

Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюна, 9-класстарда негизги жалпы билим берүү программалары боюнча тѳмѳнкү предметтерден жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация жүргүзүлөт:

математика (алгебра);
эне тили (кыргыз, орус, ѳзбек жана тажик тилдери);
Кыргызстан тарыхы;
кыргыз тили (окутуу орус, ѳзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептерде);
орус тили (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгѳн мектептерде).
11-класстарда жалпы орто билим берүү программалары боюнча тѳмѳнкү предметтерден жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо ѳткѳрүлѳт:

математика (алгебра);
эне тили (кыргыз, орус, ѳзбек жана тажик тилдери);
Кыргызстан тарыхы;
кыргыз тили (окутуу орус, ѳзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептерде)
орус тили (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгѳн мектептерде).
Гуманитардык, табигый-илимий жана физика-математикалык багыттагы жалпы билим берүү программаларын ишке ашырган жалпы билим берүү уюмдары, айрым предметтерди тереңдетип окуткан мекемелер ѳз алдынча тандоо предметин аныктай алышат.

Коронавируска байланыштуу 9-11-класстардын бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик сынактарды тапшыруу форматы быйыл жылдагыдан айырмаланат. Алардын жалпы жетишкендиктерин эске алуу менен атайын түзүлгөн предметтик мамлекеттик комиссия сынактык бааларды коет.

 

НОВОСТИ