«АЗЫРКЫ КЫРДААЛДАГЫ КЫРГЫЗ КООМУНУН ЖАНА МАМЛЕКЕТИНИН ӨНҮГҮҮ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ (МОДЕРНИЗАЦИЯ). КЫРГЫЗ КӨЧҮ.»

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 19-25 июнь 2020-жыл

_________________________________________________________­_

Маалыматтык билдирүү, кабарлоо

__________________________________________________________

 

  КР Улуттук илимдер академиясынын А.А.Алтмышбаев атындагыФилософия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институту

  КР Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту

  Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети

  И.Арабаева атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

  КРнын Президентинин алдындагы башкаруу академиясы

 И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

  К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети

 К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети

 И. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы

 Н.Исанов ат. Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт, архитектура университети

  Кыргыз-Түрк Манас университети

  Б. Ельцин ат. Кыргыз-Россия славян университети

  Эл аралык Ала-Тоо университети

  Ош мамлекеттик университети

  Жалал-Абад мамлекеттик университети

  С. Нааматов ат. Нарын мамлекеттик университети

 К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университети

  Талас мамлекеттик университети

  Баткен мамлекеттик университети

  Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү мекемелеринин философия жана социалдык-гуманитардык кафедралары

Конференция

Онлайн иш-чара КР Өкмөтүнүн  антиэпидемологиялык иш-чараларынын, Кыргыз Республикасынын өнүгүү программаларынын, стратегиясынын алкагында уюштурулуп, гуманитардык-философиялык жана интеллектуалдык коомчулуктун актуалдуу, тереӊ, жалпы коом, мамлекет, эл үчүн негиздүү маселелерди такууга алуу мүмкүнчүлүктөрүн караштыруу жана алардын айланасында биригүү максатын көздөйт.

Конференциянын алдында: азыркы кыргыз коомунда абстрактуу-логикалык ой жүгүртүүнүн, философиялык рефлексиянын, синтездин түптүү, коомдук маселелерди чечүүдө актуалдуулугу, зарылдыгы;  кыргыз мамлекетин, коомун өнүктүрүү, жаӊылантуу жана коомдук, жеке-индивиддик ой-жүгүртүүнү, акыл-эсти өстүрүү процесстеринде илимдин, гуманитардык-философиялык илимдердин мүмкүнчүлүктөрүнүн, теория-методологиялык изилдөөлөрдүн орду; эл аралык илимий кызматташтык багыттарын белгилөө сыяктуу - милдеттер бар. Ошондой эле, азыркы кырдаалда негизги стратегиялык өнүгүү багыттарын аныктоо, жаны парадигмалардын контекстинде этникалык руханий мурасты, руханий салт/традицияларды кароо, баа берүү;  экологиялык, коопсуздук абал, социалдык адилеттүүлүк, теӊчилик, инсандык эркиндиги, укугу, милдеттери өндүү маселелерге көнүл бөлүнөт.

Иш-чарада кыргыз, орус тилдери пайдаланылат.

 

Тематикалык багыттар

 1. Кыргыз Республикасынын өнүгүү багыттары, парадигмалары, стратегиясы
 2. Кыргыз коомунун жана мамлекетинин модернизациялык (өнүгүү, жаӊылануу) маселелери
 3. Совет доорундагы жана кийинки мезгилдердеги верстернизация процесстери
 4. Кыргыз маданиятынын жаныланышы, модернизацияланышы
 5. Азыркы кыргыз коомчулугундагы руханий, мистикалык, философиялык ж.б.у.с. изденүүлөр, багыттар
 6. Коомдук-экономикалык жана руханий-моралдык кырдаал
 7. Этностук философия, метафизика. Кыргыз философиясы

ОНЛАЙН (тегерек отурумдар):

(Сунуштар болсо такталат)

 1. Абстрактуу-логикалык ой жүгүртүүнүн, философиялык рефлексиянын, синтездин актуалдуулугу
 2. Адамзаттын жана Кыргыз коомунун бара жаткан багыты, келечеги
 3. Этностор, улуттар аралык катнаш, маданият.
 4. Кыргыз адабияты жана философиялык-эстетикалык ой-жүгүртүү нугу
 5. Кыргыз мигранттары Евразия аймактарында: руханий тажырыйба жана өзгөрүү багыттары
 6. Борбордук-Евразия региону глобалдык контексте: орду, келечеги, мүмкүнчүлүктөрү
 7. Экономикалык жана инновациялык өнүгүүлөрдүн экологиялык өнүттөрү (контексти)
 8. Ден соолук жана улуттук коопсуздук
 9. Билим берүү жана улуттук коопсуздук
 10. Илимий изилдөөлөрдүн, гуманитардык илимдердин денгээли, тактыгы жана алардын мамлекеттик чечим кабыл алуудагы, өнүгүү багыттарын аныктоодогу мүмкүнчүлүктөрү

 

ПрограммАЛЫК комитеттинжумушчу тобу: Н.Саралаев, Улуттук илимдер академиясынын А.А.Алтмышбаев ат. Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институтунун директору (илимий мекемелер боюнча координатор); Э.Каниметов (И.Арабаева ат. КМУ,илим б-а проректор (ЖОЖдор боюнча координатор) ж.б.

 

«ФИЛОСОФИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ КЫРГЫЗСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН. КЫРГЫЗ КӨЧҮ.»

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 19-25 ИЮНЬ 2020 года

_________________________________________________________­_

Информационное сообщение

__________________________________________________________

Экспертно-дискуссионные площадки

  Национальная академия наук КР, Института философии, права и социально-политических исследований им. А.А.Алтмышбаева.

  Национальный институт стратегических исследований КР

  Кыргызский Национальный университет имени Жусупа Баласагына

  Академия управления при Президенте Республики КР

  Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева

  КГТУ им.И.Раззакова

  Кыргызский национальный  аграрный университет им. К.И.Скрябина

   Бишкекский  гуманитарный университет им. К.Карасаева

   Кыргызская Государственная медицинская академия  им. И.К.Ахунбаева

   Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта

   Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры

  КТУ Манас

  Международный университет Ала-Тоо

   Ошский государственный университет

  Жалал-Абадский государственный университет

  Нарынский государственный университет им. С. Нааматова

  Иссык-Кульский Государственный Университет имени К.Тыныстанова

  Таласский государственный университет

  Баткенский государственный университет

Кафедры философии и социально-гуманитарных наук учреждений высшего образования Кыргызской Республики

О Конференции

Онлайн конференция  организуется  в  рамках  антиэпидемологических мероприятий Правительства КР, программ и стратегия развития Кыргызской Республики как средство интеграции интеллектуального и философского сообщества страны вокруг актуальных  общенациональных проблем исследовательских  задач.

Перед Конференцией ставятся задачи: актуализация вопроса востребованности философии современным кыргызским обществом, делая особый упор на задачах и функциях философии в современном кыргызском обществе и на её способность к рефлексии, синтезу; обсуждение модернизационной и культуросозидающей роли философского знания в современном кыргызском обществе, его возможности в сфере оптимизации  процессов  развития общественного и индивидуального сознания, государственного  строительства, мировоззренческом и теоретико-методологическом  обеспечении развития кыргызского общества и государства; выявление перспективных направлений международного научного сотрудничества. Особое значение придается философскому осмыслению духовных наследий этнокультуры в контексте смены парадигм: от парадигмы модерна с её рациональным человеком, к новой, не наступившей реальности, предвестником которой выступает состояние постмодерна, философскому осмыслению таких важнейших проблем современности, как экологические проблемы, проблемы достижения социальной справедливости, свободы личности.

Рабочие языки: кыргызский, русский.

 

Тематические направления

 1. Парадигмы и стратегия развития Кыргызской Республики
 2. Модернизация кыргызского общества и государства
 3. Проблемы вестернизации кыргызского общества в советские и досоветские периоды
 4. Модернизация кыргызской культуры
 5. Духовные, мистические искания и духовно-философская мысль в кыргызском обществе
 6. Этническая философия. Кыргызская философия

ОНЛАЙН (круглые столы):

(Список будет дополнен по результатам заявок)

 1. Актуальность абстрактно-логического мышления в КР
 2. Куда движется человечество?
 3. Куда движется кыргызское общество?
 4. Проблемы модернизации кыргызского общества и государства
 5. Культура межнациональных отношений
 6. Кыргызская литература и философско-эстетическая мысль.
 7. Кыргызские трудовые мигранты  - новый опыт ощущения континента Евразии.
 8. Центрально-Евразийский регион в глобальной перспективе: социально-философские аспекты
 9. Экономическое и инновационное развития в экологическом контексте
 10. Здравоохранение и национальная безопасность
 11. Образование и национальная безопасность
 12. Роль науки в принятие государственных решений и развитие    междисциплинарных  исследований  в системе приоритетов государственной научной политики

Программный комитет

Рабочая группа Программного комитета: Н.Саралаев, директор Института философии НАН КР), координатор по научным учреждениям); Э.Каниметов (проректор по науке КГУ им.И.Арабаева, (координация по вузам ). Члены данной рабочей группы Программного комитета: Руководители структурных подразделений гуманитарных направлений научных и учебных учреждений, проректора по науке вузов КР, руководители аналитических, духовно-просветительских организаций, руководители учреждений культуры и искусства.

НОВОСТИ