Ушул тапта И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинде РЦЭ Кыргызстан, Япониядагы БУУ университетинин колдоосу менен Азия жана Тынч океанынын 13-чү «Туруктуулук үчүн дараметти жогорулатуу» деп аталган РЦЭ  он-лайн конференциясы өтүп жатат. Конференцияга дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн көрүнүктүү окумуштуу, илимпоздор катышууда. 

Конференция 4 онлайн сессиядан турат.

1-онлайн сессия 2020-жылдын 10-сентябрында саат 11:00дөн 13:00гө чейин болуп өттү. Темасы: COVID-19 мезгилинде туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүнүн ролу.

2-онлайн сессия 2020-жылдын 24-сентябрында саат 11:00дөн 13:00гө чейин, темасы: Азия-Тынч океанынын РЦЭ жетишкендиктери жана кызматташтык демилгелери (АТ РЦЭ кыска презентациялары).

3-онлайн сессия 2020-жылдын 8-октябрында саат 11:00дөн 13:00гө чейин, темасы:

Окутуу жана мүмкүнчүлүктѳрдү кеӊейтүү сыяктуу кѳндүмдѳрдү ѳнүктүрүү (COVID-19 пандемиясынын кесепеттерине байланыштуу окутуучуларды кайра даярдоо / квалификациясын жогорулатуу).

 4-онлайн сессия 2020-жылдын 22-октябрында саат 11:00дөн 13:00гө чейин ѳтѳт. Тематикалык отурум - Жаңы РЦЭ боюнча биргелешкен долбоорлорду талкуулоо (РЦЭ өнүктүрүү боюнча коалиция)

Катышуучулар: АТ РЦЭ коомдоштугу, АКГУ, РЦЭ Кыргызстан.

Ѳткѳрүлүүчү жери: АКГУ онлайн режиминде.

Белгилеп айта кетсек, OO РЦЭКыргызстан 2007-жылы Япониядагы БУУ Университети тарабынан жарыяланган, глобалдык тармактын бир бөлүгү болуп саналат (дүйнө жүзү боюнча 168ден ашуун RCE), RCEлер Япониядагы БУУ Университетинин РЦЭ тейлөө борбору тарабынан координацияланат) (www.rcenetwork.org). РЦЭ, башка билим берүү мекемелери менен биргеликте, ѳнѳктѳштүк кызматташуунун ичинде чыныгы жашоого туруктуу өнүгүү принциптерин киргизүү үчүн глобалдык билим берүү мейкиндигин түзөт жана бул ОУР Декадасынын, ЦУР жетишкендиктеринин жана 2030-жылдын күн тартибинин натыйжасы болуп саналат.

 

Кыргызский Государственный Университет им. Арабаева, РЦЭ Кыргызстан при поддержке Университета ООН в Японии, организует 13ю  Азиатско-Тихоокеанскую РЦЭ Конференцию «Повышение потенциала для устойчивости».

OO РЦЭ Kыргызстан был провозглашен в 2007 г. Университетом ООН в Японии является частью глобальной сети (более 168 РЦЭ во всем мире),  РЦЭ координируются  РЦЭ сервис центром из Университета ООН в Японии ) (www.rcenetwork.org). РЦЭ вместе и с другими образовательными институтами в партнерском сотрудничестве формирует глобальное образовательное пространство для внедрения принципов устойчивого развития в реальную жизнь, и это является видимым результатом Декады ОУР, достижением ЦУР и Повестки 2030.

  Конференция будет состоять из 4 он-лайн сессий.

1я он-лайн сессия состоится 10 сентября 2020 г. с 11:00 до 13-00 на тему: Роль образования  и образования для устойчивого развития в период КОВИД-19.

2я  он-лайн сессия состоится 24 сентября 2020 г. с 11:00 до 13:00 на тему: Азиатско-Тихоокеанские РЦЭ достижения и инициативы сотрудничества (короткие презентации АТ РЦЭ).

3я  он-лайн сессия состоится 8 октября 2020 с 11:00 до 13:00 на тему: Развитие навыков, как обучение и расширение возможностей (переподготовка/повышение квалификации образователей,  из-за последствий пандемии КОВИД-19).

 4я он-лайн сессия состоится 22 октября 2020 г. с 11:00 до 13:00.  Тематическое заседание - Обсуждение совместных проектов по новым РЦЭ  (коалиция по развитию РЦЭ)

Участники: Сообщество АТ   РЦЭ, АКГУ, РЦЭ Кыргызстан.

Место проведение АКГУ он-лайн режим.

 

Kyrgyz State University n.a. I.Arabaev, RCE Kyrgyzstan. with support from the UN University in Japan, are organizing13th AP - RCE Conference Building capacity for sustainability SDGs”, in Bishkek, Kyrgyzstan. 

RCE Kyrgyzstan was acknowledged  2007 by United Nations University (Tokyo, Japan) and is listed in Global RCE Networking among 168 RCEs around the world (www.rcenetwork.org). The RCEs in partnership with other educational institutions, form a global educational space for implementing the principles of sustainable development in a real life, and this is a visible result of UN Decade of ESD, in achievement of SDG’s and Agenda 2030.

 

Session 1. Roles of RCEs during COVI/D-19 pandemic, 10 September from 11:00-13:00. 

Session 2. AP RCEs achievements and collaborative Initiatives(short, lightening presentations of AP RCEs), 22 September 20202 from 11:00-13:00.

Sessions 3: Skill development  as Learning and Empowerment (reskilling/upskilling people who ran out of work due to COVID-19 pandemic impact), 8 October 2020 from 11:00-13:00.

Session 4: Thematic session –  Discussion on Emerging AP RCEs Collaborative Projects (Development coalition for RCEs), 22 October 2020 from 11:00-13:00.

Participants: AP RCEs community,  AKSU, RCE Kyrgyzstan

PlaceAKSUon-line

 


Фото сюжет

НОВОСТИ