И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети, РЦЭ Кыргызстан, Япониядагы БУУ университетинин колдоосу менен Азия жана Тынч океанынын 13-чү «Туруктуулук үчүн дараметти жогорулатуу» деп аталган РЦЭ конференциясын уюштурат.

OO РЦЭКыргызстан 2007-жылы Япониядагы БУУ Университети тарабынан жарыяланган, глобалдык тармактын бир бөлүгү болуп саналат (дүйнө жүзү боюнча 168ден ашуун RCE), RCEлер Япониядагы БУУ Университетинин РЦЭ тейлөө борбору тарабынан координацияланат) (www.rcenetwork.org). РЦЭ, башка билим берүү мекемелери менен биргеликте, ѳнѳктѳштүк кызматташуунун ичинде чыныгы жашоого туруктуу өнүгүү принциптерин киргизүү үчүн глобалдык билим берүү мейкиндигин түзөт жана бул ОУР Декадасынын, ЦУР жетишкендиктеринин жана 2030-жылдын Күн тартибинин натыйжасы болуп саналат.

  Конференция 4 онлайн сессиядан турат.

1-онлайн сессия 2020-жылдын 10-сентябрында саат 11:00дөн 13:00гө чейин, темасы: COVID-19 мезгилинде туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүнүн ролу.

2-онлайн сессия 2020-жылдын 24-сентябрында саат 11:00дөн 13:00гө чейин, темасы: Азия-Тынч океанынын РЦЭ жетишкендиктери жана кызматташтык демилгелери (АТ РЦЭ кыска презентациялары).

3-онлайн сессия 2020-жылдын 8-октябрында саат 11:00дөн 13:00гө чейин, темасы: Окутуу жана мүмкүнчүлүктѳрдү кеӊейтүү сыяктуу кѳндүмдѳрдү ѳнүктүрүү (COVID-19 пандемиясынын кесепеттерине байланыштуу окутуучуларды кайра даярдоо / квалификациясын жогорулатуу).

 4-онлайн сессия 2020-жылдын 22-октябрында саат 11:00дөн 13:00гө чейин ѳтѳт. Тематикалык отурум - Жаңы РЦЭ боюнча биргелешкен долбоорлорду талкуулоо (РЦЭ өнүктүрүү боюнча коалиция)

Катышуучулар: АТ РЦЭ коомдоштугу, АКГУ, РЦЭ Кыргызстан.

Ѳткѳрүлүүчү жери: АКГУ онлайн режиминде.

 

Кыргызский Государственный Университет им. Арабаева, РЦЭ Кыргызстан при поддержке Университета ООН в Японии, организует 13ю  Азиатско-Тихоокеанскую РЦЭ Конференцию «Повышение потенциала для устойчивости».

OO РЦЭ Kыргызстан был провозглашен в 2007 г. Университетом ООН в Японии является частью глобальной сети (более 168 РЦЭ во всем мире),  РЦЭ координируются  РЦЭ сервис центром из Университета ООН в Японии ) (www.rcenetwork.org). РЦЭ вместе и с другими образовательными институтами в партнерском сотрудничестве формирует глобальное образовательное пространство для внедрения принципов устойчивого развития в реальную жизнь, и это является видимым результатом Декады ОУР, достижением ЦУР и Повестки 2030.

  Конференция будет состоять из 4 он-лайн сессий.

1я он-лайн сессия состоится 10 сентября 2020 г. с 11:00 до 13-00 на тему: Роль образования  и образования для устойчивого развития в период КОВИД-19.

2я  он-лайн сессия состоится 24 сентября 2020 г. с 11:00 до 13:00 на тему: Азиатско-Тихоокеанские РЦЭ достижения и инициативы сотрудничества (короткие презентации АТ РЦЭ).

3я  он-лайн сессия состоится 8 октября 2020 с 11:00 до 13:00 на тему: Развитие навыков, как обучение и расширение возможностей (переподготовка/повышение квалификации образователей,  из-за последствий пандемии КОВИД-19).

 4я он-лайн сессия состоится 22 октября 2020 г. с 11:00 до 13:00.  Тематическое заседание - Обсуждение совместных проектов по новым РЦЭ  (коалиция по развитию РЦЭ)

Участники: Сообщество АТ   РЦЭ, АКГУ, РЦЭ Кыргызстан.

Место проведение АКГУ он-лайн режим.

 


Фото сюжет

НОВОСТИ