ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИНИН ЖАЛПЫ ЖОБОСУ

Окумуштуулар кеңешин университеттин ректору жетектейт. 2015-2016-окуу жылында Окумуштуулар кеңеши 43 мүчөсүнөн түзүлгөн.

КМУнун Окумуштуулар кеңеши КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген жана «КРнын жогорку окуу жайлардын окумуштуулар кеңеши жөнүндөгү жобого» (КР Өкмөтүнүн 29.05.2012  №346 токтому) ылайык түзүлөт.

КМУнун Окумуштуулар кеңешинин жыйыны Окумуштуулар кеңешинде бекитилген иш мерчемине ылайык айына 1 жолу, бир окуу жылда орточо 10 жолу өткөрүлөт.

КМУнун календардык окуу жылга пландаштырылган кеңешмелеринин күн тартибине киргизилүүчү негизги маселелери катары:

             1.Университеттин Окумуштуулар кеңешинин курамын бекитүү (2 жылга).

             2.Окумуштуулар кеңешинин иш планын окуу жылга бекитүү.

3.КМУнун окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планын карап бекитүү.

4.Окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышы.

5.Ар бир окуу жылындагы окуу-усулдук жана тарбия иштеринин жыйынтыгы боюнча маселелер.

6.Институттардагы, факультеттердеги, колледждердеги, лицейлердеги илимий иштердин жыйынтыгы.

7.Конкреттүү институттардын, факультеттердин (колледждердин) окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалын текшерүүнүн жыйынтыктары.

8.Окутуунун эки баскычтуу системасында окутуунун кредиттик технологиясынын окуу процессиндеги абалы.

9. Мамлекеттик жана көз карандысыз аккредитацияга даярдык боюнча аткарылган иштердин абалы.

10.Бакалавриат жана магистратура программалары боюнча окутуунун өзгөчөлүктөрү жана кесипке багыт берүү иш-чараларынын абалы.

11.Бакалавриат жана магистратура программалары боюнча окутуунун натыйжаларынын калыптануусунун абалын текшерүү боюнча маселелер.

12. КМУнун финансылык-чарбалык ишмердүүлүгү.

13.Университетте окутуучулар жана студенттердин ички жана сырткы мобилдүүлүгүнүн абалдары боюнча маселелер.

14.Университеттин эл аралык мамилелери, долбоорлор менен иштөө жана инвестицияларды тартуунун абалы боюнча маселелер.

Окуу-усулдук, тарбия, илимий жана коомдук иштер боюнча Окумуштуулар кеңешинде пландаштырылган маселелерди текшерүү үчүн ректордун буйругу менен атайын комиссиялар түзүлүп турат.

2015-2016-окуу жылында Окумуштуулар кеңешинин 11 кеңешмеси пландаштырылган.

Иштин эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында университеттин төмөнкү кызматтары: окуу, илим, мамлекеттик тил, каржы жана чарба иштери боюнча проректорлор;   окуу, кадрдык, эл аралык,  илим, аспирантура, мамлекеттик тил, маалыматтык технологиялар, жаштар, спорт бөлүмдөрү (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы №788 Токтомуна ылайык) иш алып барышат.