Преподаватель глазами студентов

31.10.2019-ж. И. Арабаев атындагы КМУнин Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинде (ЧТжЭМФ) 4 корпус 103 ауд., 2-3-4 курстарынын студенттери үчүн «Мугалим студенттин көз карашы менен» аттуу электрондук сурамжылоо жүргүзүлдү (Буйрук №01-8/657, 22.10.2019-ж.). Сурамжылоо университеттин «Билим берүүнүн сапаты жана мониторинг" бөлүмү тарабынан жана «Маалыматтык технологиялар» бөлүмү менен бирдикте уюштурулду.

 

31.10.2019г. на Факультете востоковедения и международных отношений (ФBиМО) (4 корпус, 103 ауд.) КГУ им. И. Арабаева для студентов 2-3-4 курсов было проведено электронное анкетирование "Преподаватель глазами студентов" (Приказ №01-8/657 от 22.10.2019г.).

Анкетирование было организовано отделом "Качества образования и мониторинга" совместно с отделом "Информационных технологий".