Преподаватель глазами студентов

21.11.2019г.  на Факультете педагогики (ФП)  КГУ им. И. Арабаева для студентов 2-3-4 курсов было проведено электронное анкетирование  "Преподаватель глазами студентов" (Приказ №01-8/657 от 22.10.2019г.).  Анкетирование было организовано отделом "Качества образования и мониторинга" совместно с отделом "Информационных технологий".

21.11.2019-ж.  И. Арабаев  атындагы  КМУнин  Педагогика факультетинин (ПФ) 2-3-4 курстарынын студенттери  үчүн  «Мугалим студенттин көз карашы менен» аттуу электрондук  сурамжылоо жүргүзүлдү (Буйрук №01-8/657, 22.10.2019-ж.).  Сурамжылоо университеттин «Билим берүүнүн сапаты жана мониторинг" бөлүмү тарабынан  жана «Маалыматтык технологиялар» бөлүмү менен бирдикте уюштурулду.