МААЛЫМАТ КАТ

                                          И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

 

                                                           Манастаануу институту

 

2017-жылдын 26-апрелинде С.Орозбаковдун 150 жылдыгына арналган

«САГЫНБАЙ ОРОЗБАКОВ: – ГЕНИЙДИН МУРАСЫ»

аттуу эл аралык илимий конференция

МААЛЫМАТ КАТ

 

Конференциянын максаты:

·     «Манас» эпопеясын жана кыргыз элинин башка эпикалык чыгармаларын илимий изилдөөнү улантуу.

·     “Манас” айтучуулук өнөрдүсактоо, өркүндөтүү маселери жана классикалык эпикалык мурасты азыркы шартта колдонуу

·     Илимий көз караштар, идеялар жана ой пикирлер менен алмашуу

Конференциянын алкагында төмөнкүдөй багыттар боюнча иш жүргүзүлөт:

Сагынбай Орозбаковдун -

-       Генийдин касиети.

-       Көркөмдүк-поэтикалык өзгөчөлүгү.

-       Этнонимдерди, топонимдерди тереңбилгендиги

-       Тарыхты, ыймандуулукту, адептүүлүктү, мекенчилдикти чагылдырганы.

Конференцияныжүргүзүүтили: кыргыз, орус, англис, түрк.

Конференцияга катышуунун формалары:

- баяндама менен чыгуу жана макаланы жарыялоо

- сырттан катышуу (макаланы жарыялоо)

Конференцияга катышуу үчүн:

·     2017-жылдын 10-чын куранына (апрелине) чейин уюштуруу тобунун электрондук дайынына билдирме жана тезмектерин жөнөтүүзарыл

·     2017-жылдын 15-чын куранына (апрелине) чейин баяндаманын, макаланын толук түрүн жөнөтүүзарыл. Жөнөтүлгөн баяндамалар, макалалар «И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы» рецензияланган журналдынатайын чыгарылышында же «Манас»Ааламы журналына чыгышы мүмкүн.

Билдирменин формасы

Катышуучунун аты-жөнү(толугу менен)

 

Макаланын, баяндаманын аталышы

 

Конференциянын багыты

 

Иштеген, окуганжери

 

Кызматы

 

Окумуштуу даражасы, окумуштуу наамы

 

Байланыш телефону

 

e-mail

 

Катышуу формасы

 

Макалаларды, баяндамаларды берүү тартиби:

1.  Текст.А4 форматында 5 беттен ашпоого тийиш, WordMSOffice2003, 2007 редакторунда;

2.  Автордун аты, жөнү, макаланын аталышы.

3.  Саптардын аралыгы: бирдик (1,0).

4.  Баардык талаалардын эни: 2 см, кызыл сап 1 см.

5.  Шрифт: TimesNewRoman. Кыргыз тилиндеги докладдар да TimesNewRomanшрифтинде болуусу зарыл. Шрифттин көлөмү14.

6.  Беттер ырааттуу түрдө номерленүүсүзарыл.

7.  Макаланын аягындагы адабияттардын тизмеси мамлекеттик стандарттын талаптарына ылайык берилет. Тизмеде берилген адабий булактар алфавиттик тартипте тизмектелет. Адабий булактарга берилген шилтемелер тексттин жүрүшүндөшилтеменин бетин көрсөтүүменен чарчы кашаага алынып берилет.

Уюштуруу комитети жана редакциялык коллегия (эксперттик топ) жогоруда көрсөтүлгөн талаптар эске алынбай берилген жана конференциянын тематикалык багыттарына тура келбеген материалдарды четке кагуу укугуна ээ. Баяндамалар, макалалар конференцияга чейин каралып чыгат жана тандалып алынган авторлорго чакыруу жиберилет.

Жол кире жиберилген уюм тарабынан төлөнөт.

Конференция өткөрүлөтурган жер: И.Арабаев атындагы КМУ, жыйындар залы. Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, И.Раззаков көчөсү, 51а (2-корпус).

Тел.: (0312) 66 16 70, 66 49 69; (0551) 00 68 52

E-mail: manastaanuu2012@mail.ru

Ийгилик каалоо менен,

УЮШТУРУУ КОМИТЕТИ!