ЗАМАНБАП ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЖАНА ИЛИМДИН ТЕОРИЯЛЫК ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮ

      И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана “Ыйык Ата Журт” коому 2018-жылдын 20-21 апрелинде педагогика илимдеринин доктору, профессор, Орусиянын Табигый илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, этнопедагог, К.Д. Ушинский атындагы медалдын ээси И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Педагогика кафедрасынын башчысы Айчүрѳк Токтополотовна Калдыбаеванын 60 жылдык мааракесине карата «Заманбап педагогикалык билим берүүнүн жана илимдин теориялык жана методологиялык кѳйгѳйлѳрү» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция ѳткѳрѳт.

       Конференциянын максаты – заманбап педагогикалык билим берүүнүн актуалдуу кѳйгѳйлѳрүн чечүү жолдорун издѳѳ жана талкуулоо.

Конференциянын негизги багыттары:

1.Кыргызстандагы этнопедагогикалык илим.

2.Педагогикалык чеберчилик жана педагогдун кесипкѳйлүк ѳзүн ѳзү ѳнүктүрүүсү: кѳйгѳйлѳр жана ѳнүгүү перспективалары.

3.Заманбап билим берүүчүлүк мейкиндик. Заманбап педагогикалык технологиялар жана методикалар.

4.Педагогикалык кадрларды даярдоо кѳйгѳйлѳрү.

5.Билим берүү системасын башкаруу. Билим берүүдѳгү менеджмент маселелери.

6.Психология жана педагогика. Илимдердин жана практикалардын ѳз ара байланышы.

7.Педагогикалык журналистика: кѳйгѳйлѳр жана перспективалар.

8.Инклюзивдик билим берүү саясаты жана маданияты.

      Конференциянын расмий тилдери: кыргыз, орус. Конференциянын материалдары И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысына басылып чыгарылат.