Профессор Карбоз Дыйканов – кыргыз жана түрк тилдерин изилдѳѳчү

    2018-жылдын 21-ноябрында университеттин конференц-залында «Профессор Карбоз Дыйканов – кыргыз жана түрк тилдерин изилдѳѳчү» деген аталыштагы илимий-практикалык жыйын болуп ѳттү.

Жыйынды Илимий иштер боюнча проректор Э.Каниметов ачты. Э.Каниметов К.Дыйкановдун ѳмүр жолу, эмгектери жѳнүндѳ кыскача билдирүү жасады.

Профессор К.Саматов «Профессор К.Дыйканов илим дыйканы жана улуу устат», К.Токтоналиев «Жан дептердеги» орток тил маселеси же профессор К.Дыйкановдун дүйнѳсү»,

С.Ибрагимов «Профессор К.Дыйкановдун мамлекеттик тилге болгон мамилеси» ж.б. аттуу илимий баяндамалары менен чыгышты.

"1955-жылы «Кыргыз тилиндеги зат атоочтор» деген темадагы кандидаттык диссетациялык ишин жактаган. Ал иши азыркы учурдагы бул багыттагы бир топ эмгектерге ѳзѳк негиз болуп берген",  - деди фиология илимдеринин доктору К.Токтоналиев.

Ошондой эле К.Дыйканов жѳнүндѳ тасма кѳрсѳтүлүп, улуу устатты эскерүүлѳр айтылды.

К.Дыйканов 50 ашык илимий-педагогикалык ардактуу, татыктуу жана узак тиричилик жолунда кыргыз тилинин ар кандай маселелерине байланыштуу 300 басма табактан ашык 50гѳ жакын китеп чыгарган.