Залкар манасчы Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына карата илимий-практикалык конференция өткөрүлөт

 

 

МААЛЫМАТ КАТ

Кыргыз Улуттук илимдер  академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан  «Саякбай Каралаев жана манасчылардын жаңы мууну» аттуу республикалык илимий-практикалык конференция залкар манасчы Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына карата өткөрүлөт

 

Урматтуу кесиптештер!

 

КыргызРеспубликасынын Улуттук илимдер академиясы, Гуманитардык жана экономикалык илимдер бөлүмү, Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту 2019-жылдын 12-октябрында көркөм сөз зергери, залкар манасчы Саякбай Каралаевдин туулгандыгынын 125 жылдыгынын урматына  «Саякбай Каралаев жана манасчылардын жаңы мууну» деген аталыштагы республикалык илимий-практикалык конференцияга катышууга чакырабыз.

 

Конференциядатөмөнкү багыттар боюнча иш алып барылат:

 1. Манастаануу илиминин теориялык маселелери;
 2. “Манас” эпосун үйрөнүүдөгү чыгармачылык таасир маселеси;
 3. Эгемендик жылдарындагы манасчылык өнөрдүн уланышы, жаш манасчылардагы айтуучулук чеберчилик

 

Конференциянын тили: кыргыз , орус , түрк  тилдери.

Конференциянын материалдарытөмөнкүдөй тартипте  кабыл алынат:

 1. Текст МSWord редакторунда терилипжана 8 беттен кем эмескөлөмүндө болууга тийиш;
 2. Шрифт Times New Roman, кегль 12, сап аралыгы бирдик.
 3. Беттердин тараптары: солдон 30 мм, оңдон 15 мм, жогорудан жана төмөндөн  20 мм, абзаң 1 см.
 4. Барактын жогорку оӊ бурчунда  Ф.И.О., илимий даражасы, кызматы, иштеген жери (кочкул. Курсив.)
 5. Бир саптан кийин ортосунда докладдын аталышы баш тамгалар жана кочкулшрифт менен берилет.
 6. Макалагакыргыз жанаорус тилдеринде кыскача аннотацияберилиши керек.

Материалдар 2019-жылды

н 4-январына чейин кабыл алынат. Материалдарды төмөнкү дарекке жөнөтсөңүздөр болот:                                                                 КР УИАнын

Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, «Манас», фольклор, акындар чыгармачылыгы бөлүмү. Е-mail:mkolbaieva@mail.ru (996 312

366111, 996 557 518 351) Электрондук кат жазууда почтанын “Тема” деген бөлүгүнө “конференцияга________________________________(докладчынын

фамилиясы)”  жазылуусу зарыл. Доклад менен бирге каттоо формасын толтуруп жөнөтүү керек. Конференциянын материалдары бекер чыгарылат.

Кыргызстанда маалыматтык колдоо маалымат агенстволорунун, гезиттердин, журналдардын, ТВ редакциялары, интернет ресурстары жана РR компаниялар тарабынан ишке ашырылат.

 

КАТТАЛУУ ФОРМАСЫ

 

 1. Фамилиясы, аты, атасынын аты (толук)_______________________________
 2. Илимий даражасы_______________________________________________  _
 3. Кызматы________________________________________________________
 4. Иш дареги_____________________________________________________  
 5. Телефон, факс, е-mail____________________________________________  
 6. Докладдын аталышы______________________________________________
 7. Багыты__________________________________________________________

 

Урматоо менен, Уюштуруу тобу 

Научно-практическая конференция,

посвященная 125-летию гениального кыргызского манасчы

Саякбая Каралаева  (1894-1971)

(Кыргызстан, г. Бишкек, 25.10.2019)

 

Национальная академия “Манас” и Чингиза Айтматова

Фонд “Мурас” исторического и культурного наследия народа Кыргызстана при Аппарате Президента Кыргызской Республики  

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Национальная академия наук Кыргызской Республики

Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева

Общественный фонд "Саякбай манасчы"
Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Кыргызской Республике

                              

                              

                             Информационное письмо

 

На основании Указа Президента Кыргызской Республики № 19 от 31 января 2019 года “О Национальной академии “Манас” и Чингиза Айтматова”, Постановления Правительства Кыргызской Республики № 275-1 от 3 июня 2019 года “О создании Национальной академии “Манас” и Чингиза Айтматова”, а также основываясь на Концепцию и Стратегической Матрицы, принятую согласно Положения об Академии, в целях широкой популяризации в мире духовных ценностей эпопеи “Манас” 25 октября 2019 года приглашаем на международную научно-практическую конференцию, посвященную 125-летию гениального кыргызского манасчы Саякбая Каралаева (1894-1971).

 

 

Место проведения: Национальная академия “Манас” и Чингиза Айтматова.

 

Адрес:  Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.И.Раззакова, 8/2

 

Время проведения: 25 октября 2019 года, пятница 09.00.-15.00

 

            День приезда участников: 24 октября (четверг) и утро 25 октября (пятница) 2019 года

День отьезда участников: 25 октября (пятница) вечером и утро 26 октября (суббота) 2019 года

 

           

Направления работы научно-практической конференции:

 

            1-е направление. – Жизнь, деятельность и особенности творческого наследия гениального манасчы Саякбая Каралаева (1894-1971)

           

2-е направление. – Сказительское искусство кыргызов, его признаки  и вопросы его сохранения

 

Начало и порядок работы конференции

 

Регистрация – 25 октября (пятница) 09:00 ч. Фойе зала заседаний Академии (ул. И.Раззакова 8/2, 2-й этаж).

 

Конференция:

 

·         Официальное открытие и поздравления – 10.00-10.30.

 

·         Пленарное заседание - 10:30-12:30

 

·         Прения - 12.30-13.00

 

·         Заключительное заседание и принятие резолюции - 13.30-14.00.

 

·         Регламент:

-          Доклад – до 10  минут

-          Ответы на вопросы – до 3-х минут

 

·         Доклады по направлениям будут проходить в формате “панельное обсуждение”. Заранее отправленные тексты докладов размещаются на стенде и обсуждаются в ходе работы всей конференции.

 

·         Обед - 14.00-15.00. (Фуршет в здании Академии)

 

Тексты принятых докладов, проведенных редакционной группой будут опубликованы в журнале “Манас жана Айтматов ааламы” после конференции.

 

Контактные данные Рабочей группы:

 

Национальная академия “Манас” и Чингиза Айтматова

г.Бишкек, ул.И.Раззакова, 8/2. (пер.ул.Ж.Боконбаева)

Телефоны: +996312300507, +996312301020

Е-mail: ma.akademiasy@yandex.ru

 

Заявки на участие в конференции и текст статьи принимаются до 10 октября 2019 г.

·                     Фамилия, имя, отчество;

·                     ученая степень и ученое звание;

·                     место работы, должность;

·                     адрес, телефон;

·                     е-mail, (обязательно);

·                     название научного доклада;

·                     название направления;

·                     запрос о техническом оснащении (в случае необходимости).

 

Основные языки конференции: кыргызский, русский и английский

 

Требования к оформлению статьи:

 

Объем: не более 7 стр.

Формат: Microsoft Word (Windows 98 и более современные версии), А-4 (21x29.7см).

Шрифт: Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, поля: верхнее и нижнее – 1,5 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Перенос слова не допускается. Оформление основного текста: выравнивание по ширине.

Оформление заголовков: фамилия, инициалы автора, ученая степень и звание, место работы, место проживания, электронный адрес – в верхнем правом углу листа, ниже  - название статьи (прописными буквами по центру, шрифт полужирный).

Через 1 интервал прилагается аннотация к статье (3-7 предложений), ключевые слова (3-4 слова) на кыргызском, русском и английском языках.

Затем основной текст, через один интервал.

Оформление сносок: В тексте ссылки оформляются в квадратных скобках [  ]. Ссылка в квадратных скобках, представленных в конце текста должна соответствовать “Списку использованных источников и литературы”, который имеет строгий алфавитный порядок.

В квадратных скобках пишется порядковый номер в списке, при необходимости, страница (например, [25, с. 45]).

 

При публикации в электронном виде через электронный адрес в теме письма при направлении прилагается название файла на латинском. Ключ также должен содержать  слово _S.Karalaev. Например: Rysbaev_S.Karalaev.doc

 

Отбор и публикация материалов осуществляется Рабочей группой. Материалы, которые не соответствуют требованиям научных статей, а также направленные поздно, не принимаются.

 

Организационный комитет