Коңурбаев Тууганбай Абдрахманович
Окуу иштери боюнча проректору


Илимий даражасы:

Психология илимдеринин кандидаты, доцент.

Билими:

1985-ж – Ош мамлекеттик педагогикалык институту.

1995-ж – Кыргыз билим берүү институту.

1996-ж – И. Арабаев атындагы КМУнун аспиранты.

2004-ж – И. Арабаев атындагы КМУнун докторанты.

                    «Ачык коом үчүн» программасынын семинарлары жана конференцияларынын катышуучусу

Иш тажрыйбасы:

1980-1981-ж.ж. – Тамеки ѳндүрүп-даярдоо цехинде жүк ташуучу.

1981-1985-ж.ж. – ОМПИнун студенти.

1985-1986-ж.ж. – ОМПИнун педагогика жана психология кафедрасында инженер.

1986-1987-ж.ж. – Советтик Армиянын катарында аскердик кызмат.

1988-1989-ж.ж. – Баштапкы билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы кафедрасында  улук лаборант.

1989-1993-ж.ж. – ОшМУнун психология кафедрасында окутуучу.

1993-1994-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун аспиранты.

1994-1995-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун ректорунун жардамчысы.

1995-2001-ж.ж.–  И. Арабаев атындагы КМПУнун педагогика жана психология кафедрасында улук окутуучу.

2001-2004-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун жана Ж.Баласагын атындагы КУУнун психология   кафедрасынын доценти.

2001-2003-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМПИнин психологиялык-педагогика факультетинин деканы.

2003-2004-ж.ж. – Ж. Баласагын атындагы КУУнун психология кафедрасынын башчысы.

2004-2006-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун психология бѳлүмүнүн башчысы.

2006-2008-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун психология кафедрасынын улук илимий кызматкери.

2008-2009-ж.ж. – ЦПВОП директорунун орун басары.

2009-ж. апрелинен декабрына чейин – И.Арабаев атындагы КМУнун тарбиялык иштер боюнча проректору.

2009-2010-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил, илим жана эл аралык байланыш боюнча проректору.

2010-ж. – азыркы күнгѳ чейин – И. Арабаев атындагы КМУнун Окуу иштери боюнча проректору. 

Илимий-изилдѳѳ иштери:

1993-1996-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМПУнун аспиранты.

1999-ж. Ташкент ш. кандидаттык диссертациясын жактаган. Кандидаттык диссертациянын темасы: «Формирование ценностных ориентаций у старших дошкольников на основе кыргызских народных традиций». 19.00.07. – педагогикалык жана курактык психологиясы.

2001-2004-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун докторанты. Докторлук диссертациясы: «Психологические механизмы изменения кыргызских народных традиций в современных социально-экономических условиях».

Коомдук ишмердүүлүгү:

2004-ж. – «Атуулдук коом үчүн педагогдор» кайрымдуулук фонддунун мүчѳсү.

Эмгектери: 80 ашык илимий-методикалык эмгектердин автору.

1990-ж. – «Кенже мектеп жашындагы балдарды психологиялык жактан үйрѳтүү» методикалык жыйнагы.

2001-ж. – «Адамдын психологиясы» окуу курам (авторлош).

2003-ж. – «Психолого-педагогические условия усвоения народных традиций детьми» аттуу монографиясы (Ѳкмѳттүн – «Алтын диплом» сыйлыгына татыган).

2006-ж. – «Психология илимине киришүү» методикалык жыйнагы ж.б. көптөгөн эмгектин автору.