КГУ им. И. Арабаева

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин кабарлары илимий журналына авторлордун кол жазмаларды берүү эрежелери.

(I. Arabaev Kyrgyz State University bulletin (KGU Bulletin))

 Журнал төмөнкү багыттар боюнча илимий материалдарды жарыялайт:

 - табигый илимдер;

 - гуманитардык илимдер;

 - социалдык-эконоикалык жана коомдук илимдер.

Журнал Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Илимдин кандидаты жана доктору» даражасына изденүүчү диссертациялардын негизги илимий натыйжалары жарыяланууга тийиш болгон рецензиялануучу алдыңкы илимий журналдар менен басылмалардын тизмесине кирет.

         Басыла турган мезгилдери: жылына 4 жолу басылып чыгат (кошумча атайын чыгарылыш болушу мүмкүн).

Жарыялоого сунушталуучу материалдарга коюлган талап.

 Макалалар журналдын редакциясына файлдар түрүндө (бир же бир нече) электрондук почта аркылуу, электрондук алып жүрүүчү менен жиберилет. Макалалардын бары рецензияланат.

         Библиографиялык тизмеде «КМПУ нун кабарларына» жарыялаганына милдеттүү түрдө шилтеме жасалат (журналдын архиви университеттин сайтына жайгаштырылган).

         Аспиранттардын макалалары (авторлошу жок) сунуштоолор же илимий жетекчинин кыскача пикири, аспирантурага өткөндүгү жөнүндөгү буйруктардын көчүрмөлөрү менен коштолсо, акысыз жарыяланат.

Калган авторлордун макалалары келишимдик негизде жарыяланат.

Келишимдин формасы университеттин сайтына жайгаштырылган, аны автор эки экземплярда толтурат жана макаланы кагаздагы варианты менен бирге почта аркылуу төмөнкү адреске жиберет: 720026, Бишкек, Раззаков көчөсү, 51, тел: 0 (312) 66 03 47, «КМУнун кабарлары».

Башка шаардагы авторлор журналдын номерин алыш үчүн «Кыргыз почтасы» МИсинин көрсөтүлгөн каталогу боюнча жазылышы зарыл.

 Макаланын текстиндеги таблицалар, сүрөттөр жана гарфикалар өзүнчө файлга киргизилет. Файлдардын аталышында өзүңөрдүн аты-жөнүнөрдү көрсөтүүңөрдү өтүнөбүз. (Асанбеков макала, Асанбеков таблица).

Макалалар чыгарылыштын даярдалышына жараша жыл бою кабыл алына берет.

Макаланы сомолоого коюлган талап.

Көлөмү 10 беттен ашпаш керек. Форматы - MS Word 97/2000 (doc); интервалы – 1,5; беттин сол жагы – 3 см, оң жагы –1,5 см, ойдө жана төмөн жагы – 2 см; шилтемелер квадраттык каша менен  [Асанбеков, 2002, 55-б. ];  илимий булактарды номерлөо – алфавит боюнча; шрифти -  Times New Roman; 14 кегель; адабияттардын тизмеси алфавит бюнча.

Макаланын үлгүсү

  1. Автор жөнүндө маалымат (окумуштуу даражасы, кызматы, иштеген жери, телефону, электрондук адреси).
  2. Автордун аты-жөнү; аталышы (жарым жоон шрифт) кыргыз, орус, англис тилдеринде; кыскача аннотация (810 сап) кыргыз,орус жана англис тилдеринде; сырдана сөздөр кыргыз, орус жана англис тилдеринде (10 дон кем эмес).

Мисалы: Асанбкова Аяна Алайбековна – педагогика кафендрасынын аспиранты, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети (Бишкек): т: 0-996-775-84-11-93; e-mail:aсali25@ mail.ru

Аты-жөнү.

              Кыргыз элдик оозеки чыгармаларындагы экологиялык баалуулуктар.

             Бул макалада кыргыз оозеки чыгармаларындагы философиялык экологиялык баалуулуктар жөнүндө; учурдун экологиялык императивдерине үндөш келген улуу ойлорду, келечек  муундарга  жайылтуу; экомаданиятын калыптандыруу тууралуу айтылат.

          Түйүндүү  сөздөр: этнофилософия , экологиялык баалулуктар, экомаданият, экология, эпос

 

            В этой статье речь идет о философских экологических ценнностях устных произведений о великих мыслях, созвучных экологических императивам современности , о рапространении их будущим поколениям и формировании экокультуры.

            Ключевые слова: этнофилософия, экологические ценности, экокультура, экология, эпос.

            This article deals with the philosophical works of oral ecological values  ;the  great mind consonant with ecological imperatives of our time, the distribution of their future generations and the formation of ecological culture.

Key words:  ethnophilosophy, ecological  values, eco-culture, ecology, epic.

 

(макаланын тексти) ……..

Библиографиялык тизменин алдына архивдик материалдардын, илимий булактардын, сөздүктөрдүн кыскартылган тизмеси берилет.

Кыскартуулардын тизмеси.

  1. КР БМА – Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви.
  2. ТР УА – Татарстан республикасынын Улуттук архиви.

Архивдик жана справочный материалдар, илимий булактар макалада тегерек каша менен берилет (КР БМА. Ф.П.-2816. Оп.3. Д.34. Б. 93).

Библиографиялык тизме (алфавит боюнча).

  1. Каралаев А.Ж. Этникалар аралык интеграция – этникалык толеранттуулук тарбиялоонун шарты // КМУнун  кабарлары, 2012., №2, 41-49-бб.
  2. Таласов Д.Т. Этнология: справочник-сөздүк, Б.: Мурас, 1998, 516 б.
  3. Хакимов Э.А. Педагогдордун этникалык толенранттуулугун ар кандай ыкмалар менен изилдөө проблемасы

 

Көңүл бургула!

             Ушул талапка ылайык келбеген материалдар жарыяланбайт, кол жазмалар кайтарылбайт.

             Башка басылмаларда же Интернетте мурда жарыяланган материалдар кабыл алынбайт.

             Жиберилген материалдардын оригиналдуулугу Антиплагиат программасы боюнча текшерилет.

              Кол жазмалар редакция тарабынан көз карандысыз экспертизага жиберилет, оң пикирде рецензия алынса, басууга кабыл алынат. «КМУнун кабарларына» жарыялоо үчүн жиберилген макалаларды рецензиялоо тартиби журналдын сайтына жайгаштырылган.

Ушул талапка ылайык келбеген материалдар каралбайт, кабыл алынбайт. Жиберилген материалдар кайра кайтарылбайт. Макаланын жарыяланышы жонүндө тескери чечим болгон учурда макаланын авторуна жүйөлүү жооп жиберилет.

         Редакция журналдын кийинки номерлерин алуучулардын заказын кабыл алат.

Макаланы жарыялоо жөнүндөгү бардык маселелер боюнча редакцияга кайрылыңыздар:

e-mail:  vestnik_kgu@gmail.com 

Адреси: 720026, Бишкек, Раззаков көчөсү  51. Тел.: 0 (312) 66-03-47, «КМУнун Жарчысы».