КГУ им. И. Арабаева

И. Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы.

 

Редакциялык коллегия

Т. А. Абдырахманов,  тарых илимдеринин доктору, профессор (башкы редактор);

Э.Ж.Каниметов, философия илимдеринин кандидаты, и.о.профессор (башкы редактордун орун басары )

Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү

 

Э.Ж.Маанаев,  тарых илимдеринин доктору, профессор;

К.С .Сакиев,   геология - минералогия илимдеринин доктору

Д.Э.  Чонтоев,  география илимдеринин доктору
Д.М. Маматканов,  академик НАН КР, техника илимдеринин доктору
А.А. Эргешов,  география илимдеринин доктору
Б.Т. Токторалиев,  академик НАН КР, биология илимдеринин доктору
С.К .Аламанов,  география илимдеринин кандидаты, доцент

С.С.Мусаев,  КР УИА мучө-корр., филология илимдеринин доктору, профессор;

Г.С.Акиева,   педагогика илимдеринин доктору, профессор;

М.Ж.Чоров,   педагогика илимдеринин доктору, профессор;

Т.М.Чодураев,  география илимдеринин доктору, профессор;

К.Т. Токтоналиев. филология илимдеринин доктору, профессор;

Ш.Ж. Жапаров,  филология  илимдеринин доктору, профессор;

Ш.А. Алиев, педагогика илимдеринин доктору, профессор;

Б.И.Бийбосунов,  физика-математика илимдеринин доктору, профессор;

К.М. Төрөгелдиева, педагогика илимдеринин доктору, профессор;

А.К. Керимбеков,   физика-математика илимдеринин доктору, профессор;

С.К.Карыбаев, экономика илимдеринин доктору, профессор;

З.К.Маймеков, Техника илимдеринин доктору профессор;

Б.А.Токторалиев, биология илимдеринин доктору, профессор, КР УИА академиги

Ш.Э. Усупаев,  география илимдеринин доктору, профессор;

К.У.Утуров,  философия илимдеринин доктору, профессор;

М.М.Амрединова,  философия илимдеринин доктору, профессор;

Эберхард Броён, (Eberhard Braun) доктор, профессор

А.А. Эргешов, география илимдеринин доктору, профессор;

А. С.Сатыбалдиев,  химия илимдеринин доктору, профессор;

Ж.К. Каниметов,  педагогика илимдеринин доктору, профессор;  РБА мучө-корр.;

Н.У.Курбанова, тарых илимдеринин доктору, профессор;

Ж.Б. Байсалов, педагогика илимдеринин доктору, профессор;

Т. Усуяма (Toshinobu Usuyama), доктор, профессор, университет Цукуба (Япония).

С.К.Дыйканов, физика-математика илимдеринин кандидаты

 

ISBN 1694-7851

Редакция дареги:

720026, Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Раззакова к., 51 а.

Тел.: (+996) (312) 66-03-47 Факс: (+996) (312) 66-05-88 E-mail: arabaevjurnal@mail.ru.

Басмага алынды: 26.11.2015 ж. Басууга берилди: 27.11.2015 ж . Формат: 60×90/8. Кагаз: офсет.

Басма: трафареттик. Басм.-шартыч. л.: 23. Тираж: 400 экз. Баасы ачык.

 

© И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети,