КГУ им. И. Арабаева

Bridge

          Биз Сиздерди «И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин кабарлары» илимий журналынын расмий барагы аркылуу салам жолдогонубузга кубанычтуубуз. Журнал төмөнкү багыттар боюнча илимий материалдарды жарыялайт:

٭ Табигый илимдер;

٭ Гуманитардык илимдер;

٭ Социалдык-экономикалык жана коомдук илимдер;

Ошондой эле илимий адистиктердин төмөнкү группалары боюнча:

13.00.00. Педагогикалык илимдер:

10.02.00. Тил таануу;

10.01.00. Адабият таануу

07.00.00. Тарых илимдери

 «КМУнун кабарлары» илимий журналы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Жогорку аттестациялык комиссиясынын «Диссертациялардын негизги илимий натыйжалары жарыяланууга тийиш болгон рецензиялануучу илимий басылмалардын тизмесине» кирет.

   Басыла турган мезгилдери: жылына 4 жолу басылып чыгат (кошумча атайын чыгарылыш болушу мүмкүн).

             Сайттагы журналдын архиви ачык, анда макалалардын аннотациясы, сырдана сөздөрү, автор жөнүндө кыргыз, орус жана англис тилинде маалыматтар, ошондой эле макала текстинин толук версиясы бар.

Мезгилдүү илимий басылманын учредители – «И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети».

         Басылма МИ «Кыргыз почтасынын» «Газета жана журналдарга» жазылуу каталогуна киргизилген. Индекс______________.

Жарыяланган макалалар жөнундөгү маалымат илимий шилтемелердин Россиялык индекс системасына (ИИРИ) үзгүлтүксүз жиберилип турат.

             Welcome to the official website of the academic journal " I. Arabaev Kyrgyz State University bulletin (KGU Bulletin).  The journal publishes scientific papers on the following groups of scientific branches:

·         13.00.00 Pedagogy;

·         10.02.00 Linguistics;

·         10.01.00 Literature;

·         07.00.00 History.

The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic.

Publication frequency: 6 issues per year.

The website has an ARCHIVE that contains annotations of the articles, key words, information about the authors in the Kyrgyz, Russian and English and also full-text versions of the articles.

The founder of the academic journal is “I. Arabaev Kyrgyz State University”

The journal is included in the State Enterprise GP " Kyrgyzpochtasy " subscription catalogue "Newspapers and Magazines". Index: ____________________

 

Мы рады Вас приветствовать на официальной странице научного журнала "Вестник кыргызского государственного университета им. И. Арабаева". Журнал публикует научные материалы Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

 

* Естественные науки;

* Гуманитарные науки;

* Социально-экономические и общественные науки.

А также по следующим группам научных специальностей:

· 13.00.00 Педагогические науки;

· 10.02.00 Языкознание;

· 10.01.00 Литературоведение;

· 07.00.00 Исторические науки.

 

Научный журнал "Вестник КГУ" входит в " ПЕРЕЧЕНЬ

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы

основные научные результаты диссертаций" Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Кыргызской Республики

Периодичность издания: 4 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

На сайте доступен АРХИВ журнала, который содержит аннотации статей, ключевые слова, информацию об авторах на кыргызском, русском и английском языках, а также полнотекстовые версии статей.

Учредитель научного периодического издания - " Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева ".

Издание включено в подписной каталог «Газеты и журналы» ГП "КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫ". Индекс__________________.

Информация об опубликованных статьях регулярно будут передаваться в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=56066.

 

 

Welcome to the official website of the academic journal " I. Arabaev Kyrgyz State University bulletin (KGU Bulletin).  The journal publishes scientific papers on the following groups of scientific branches:

·         13.00.00 Pedagogy;

·         10.02.00 Linguistics;

·         10.01.00 Literature;

·         07.00.00 History.

The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic.

Publication frequency: 6 issues per year.

The website has an ARCHIVE that contains annotations of the articles, key words, information about the authors in the Kyrgyz, Russian and English and also full-text versions of the articles.

The founder of the academic journal is “I. Arabaev Kyrgyz State University”

The journal is included in the State Enterprise GP " Kyrgyzpochtasy " subscription catalogue "Newspapers and Magazines". Index: ____________________