Адистин паспорту


 

1

ФИО

Муратов Абдикарим Жаркынбаевич

2

Должность

Председатель диссертационного совета Д.13.16.527

3

Представляемая специальность

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (кыргызская литература) – по автореферату

4

Ученая степень (шифр)

Доктор педагогических наук

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (кыргызская литература)

5

Ученое звание

Профессор

6

Академическое звание

 

7

Персональные данные (дата рождения, гражданство)

17.05.1956 г.

Кыргызская Республика

8

Место основной работы

КГУ имени И.Арабаева

9

Контактные данные (рабочий телефон, e-mail)

bashredaktor@mail.ru

10

Персональный идентификатор

SPIN-код (РИНЦ) 5218-8576  AuthorID 871125

11

Статус на текущий момент

Председатель диссертационного совета Д.13.16.527

 

АДИСТИН ПАСПОРТУ

Идентификациясы

 

                                          1. Фамилиясы___Муратов

                                         2. Аты______Абдикaрим__

                                         3. Атасынын аты___Жаркынбаевич

                                         4. Жынысы___эркек

                                         5.Туулган датасы__17.05.1956

                                         6. Туулган жери____Шанкол айылы Ноокат району Ош облусу

                                          7. Улуту______кыргыз

                                           8. Жарандыгы_____Кыргыз Республикасынын жараны

Билими

1.      Аталышы     Кыргыз тили жана адабияты мугалими

 

2.       ЖОЖду бүтүргөнжылы______1976_____

      Мамлекети___Советтик Социалисттик Республикалар Союзу_

3.      Аспирантуранын түрү (к/с)____изденүүчү_ЖОЖ (уюм)

Бүтүргөң жылы__________________

Мамлекети__Кыргыз Республикасы__

Иштеген жери

1.      Мамлекети_______Кыргыз Республикасы

2.   Облусу______Бишкек шаары

3.   Уюм_И.Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университети

4.   Кызмат орду___Педагогика кафедрасынын профессору

ДК жөнүндө маалымат (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)

1. ДКнын шифры_________________________________

 

2. ДКдагы кызматы_________________________________

 

3. Илимий адистиги (шифры) боюнча аныктап  карап чыгуу үчүн укуктуулугу__________

 

4. Илимий эмгектеринин жыйындысы боюнча____________________________________

 

Окумуштуулук даражасынын бар экендиги

1.      Окумуштуулук даражасы (К)_кандидат

2.      Илим тармагы______педагогика

3.      Адистигин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы

боюнча)___ 13.00.02 – окутуунун теориясы жана методикасы

Даража берилген датасы____ ИК №000956   04.04.2002, Протокол № 4К-1/16

Окумуштуулук даражасы (Д)_____доктор_

Илим тармагы____педагогика

Адистигин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы

боюнча)_ 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн

тарыхы; 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы

(кыргыз адабияты).

Даража берилген датасы___ ИД №000759   27.01.2011, Протокол № 1 д - 1/11_

Окумуштуулук наамынын бар экендиги

1.      Окумуштуулук наамы (доцент/уик)_________________________________________

Адистиги____доцент______________________________

________  ЖАК КР_____караштуу

Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш)

Наам ыйгарылган датасы_______21.02.2013___________

2.      Окумуштуулук наамы (профессор)______________________________________

Адистиги______Педагогика____________________________________караштуу

Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш)

Наам ыйгарылган датасы______26.12.2013________________________________________

Академиялык наамынын бар экендиги

Наамы_________________________________Академия________________________

Наамы__________________________________Академия_______________________

Илимий жыйынтыктары (бардыгы)

Илимий эмгектеринин саны__48____   анын ичинде, илимий__монографиялары___8___окуу-методикасы___10_______ачылыштары___________ойлоп табуулары________________

Илимий эмгектери

Негизгилери: илимий адистигин шифры_______________13.00.02_______________

1.      Чыңгыз Айтматов – жазуучу-этнопедагог. Монография. – Б.: 2006. – 204

2.      Кыргыз адабияты сабагында көркөм текстин маңызын ачуу. – Б.: 2009. – 114

3.      Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов. – Б.: 2010 – 188 б.

4/ Кыргыз эл педагогикасы: табияты, таралышы жана тарыхы. – Б.: «Турар», 2011. – 604 б.

 

Муратов Абдикарим Жаркынбаевич – 1956-жылы Ошоблусунун Ноокат районуна караштуу Шанколайылында туулган. Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун кыргыз тили жана адабияты бөлүмүнбүтүргөн. 2001-жылы 22-июнда Кыргыз билим берүү институтунун алдындагы Д 13.01.129 диссертациялык кеңештин жыйынында кандидаттык диссертациясын коргогон. Темасы: «Адабий-теориялык түшүнүктөрдү калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери (V-VIII класстардын мисалында)» (Диплом: ИК №000956   04.04.2002, Протокол № 4К- 1/16 адистиги 13.00.02 – окутуунун теориясы жана методикасы).Докторлук диссертациясын 2010-жылы 17-майында Кыргыз билим берүү академиясынын жана Ж.Баласагын атындагы КУУнун алдындагы Д 13.09.383 диссертациялык кеңештин жыйынында коргогон. Темасы: «Көркөм адабий тексттердеги элдик педагогикалык ойлор жана аларды окутуу процессинде интерпретациялоонун илимий-методикалык негиздери (Ч.Айтматовдун чыгармаларынын мисалында)» (Диплом: ИД №000759   27.01.2011, Протокол № 1 д - 1/11, адистиктери: 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы; 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы (кыргыз адабияты). «Педагогика» адистиги боюнча доцент (21.02.2013), профессор (26.12.2013).

            Иштеген жерлери жана кызматы:

1972 – 1976-жж.  – Ош мамлекеттик университетинин студенти.

1976 – 1978-жж.  – Ноокат районундагы Ломоносов атындагы орто мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими.

1979 – 1980-жж.  – Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабиятын окутуу методикасы кафедрасынын окутуучусу, ага окутуучусу.

1981 – 1985-жж.  – Ноокат районундагы Свердлов атындагы орто мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими.

1985 – 1985-жж.  – Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабиятын окутуу методикасы кафедрасынын лаборанты.

1985 – 1992-жж.  – Кыргыз педагогика илимизилдөө институтунун кыргыз тили жана адабияты секторунун ага илимий кызматкери.

1991 – 1992-жж.  – «Эне тили» газетасынын баш редактор орунбасары.

1982 – 1997-жж.  – «Zaman Кыргызстан» газетасынын бөлүм башчысы.

1997 – 2008-жж.  – Кыргыз билим берүү институтунун уюштуруу бөлүмүнүн баш редактору, кыргыз тили жана адабияты бөлүм үнүн ага илимий кызматкери.

2003 – 2007-жж.  – «Замандаш» журналынын баш редактору.

1999 – 2016-жж.  – «Zaman Кыргызстан» газетасынын баш редактор орун басары.

2010 – 2011-жж.  – И.Арабаев атындагы КМУнун педагогика кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу.

2011 – азыркыгачейин.  – И.Арабаеватындагы КМУнун педагогика кафедрасынын профессору.

Cыйлыктары:

КР билим берүү жана илим министрлигин грамоталары (бир нече жолу).

1995-ж. КР Журналистте рсоюзунун «Манас руху» сыйлыгы жана грамотасы.

1995-ж. КР билим берүү сүнүн отличниги.

2007-ж. Кыргыз Республикасынын Президентинин Ардак грамотасы.

2008-ж. КР Президентине караштуу Улуттук тил комиссиясынын грамотасы.

2008-ж. КР Президентине караштуу Улуттук тил комиссиясынын төш белгиси.

2012-ж. Улуттук Жазуучулар союзунун Тоголок Молдо атындагы сыйлыгы.

2013-ж. Балдар адабияты боюнча Кыргыз Өкмөтүнүн мамлекеттик сыйлыгы.

2015-ж. Орусия Табигый илимдер академиясынын К.Д.Ушинский медалы.

Илимий-методикалык эмгектеринин саны.

Жалпы – 400дөн ашык эмгек, анын ичинен китептери:

окуу-нормативдик китептер – 13,

окуу китептери – 16,

монографиялар жана методикалык колдонмолор, сөздүктөр – 34.

Негизги илимий-методикалык эмгектери:

Окуу-нормативдик материалдар:

1.        Кыргыз адабиятынан билим берүүнүн мамлекеттик стандарты / Кыргыз Республикасынын мектептеринде предметтик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары. – Б.: 2006. – 201-213-бб. (авторлош).

2.        Окутуу орус (өзбек, тажик) тилдеринде жүргүзүлүүчү мектептер (класстар) үчүн кыргыз адабиятынан билим берүүнүн мамлекеттик стандарты /  Кыргыз Республикасынын мектептеринде предметтик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары. – Б.: 2006. – 213-220-бб.

3.        Адабий билим берүүнүн концепциясы / Китепте: Байгазиев С. Гумандуу педагогика. – Б.: 2006. – 481-497-бб. (авторлош).

4.        Кыргыз адабиятынын программасы. 5-11-класстар үчүн.  С.Байгазиев менен бирге 20 жылдан берки бир нече басылыштары. – Б.: 2012, 124 б.

5.        Эл аралык «Себат» лицейлеринин окуу орус тилинде жүргүзүлгөн 7-11-класстары үчүн кыргыз адабиятынын программасы. – Б.: 2006. – 58 б. (авторлош).

6.        Кыргыз адабиятынын программасы (окутуу өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-11-класстары үчүн. – Б.: 2008. – 48 б. (авторлош).

7.        Дүйнөлүк адабият (Профилдик мектептер жана тандоо сабактары үчүн окуу программасы) // Кыргыз тилинин жана адабиятынын программасы. 5-11-класстары үчүн (тиркеме). – Б.: 2006. – 108-121-бб. (авторлош).

8.        Соңку кыргыз адабияты (Профилдик мектептер жана тандоо сабактары үчүн окуу программасы) // Кыргыз тилинин жана адабиятынын программасы. 5-11-класстары үчүн (тиркеме). – Б.: 2006. – 92-108-б. (авторлош).

9.        Этнопедагогика: педагогикалык адистик берүүчү жогорку окуу жайлары үчүн окуу программасы. – Б.: 2010. – 40 б.

10.     Кыргыз адабиятынын программасы (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-11-класстары үчүн). (мурда да төрт жолу басылган). – Б.: 2012. – 64 б.

11.     Кыргыз адабияты: Жалпы билим берүүчү окуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн кечки жана сырттан окуган мектептер үчүн программа. 5-9-класстар үчүн. – Б.: 2012. – 32 б.

12.     Кыргыз адабияты: Жалпы билим берүүчү окуу орус тилинде жүргүзүлгөн кечки жана сырттан окуган мектептер үчүн программа. 5-9-класстар үчүн. – Б.: 2012. – 24 б.

13.     Кыргыз адабиятынын программасы (Жалпы орто билим берүүчү кыргыз мектептеринин V – XI класстары үчүн). Оңдолуп, толукталып 5-басылышы (С.Байгазиев менен бирге). – Б.: «Билим» басма борбору, 2014. – 48 б.

14.      Кыргыз адабиятынын программасы (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин V – XI класстары үчүн). (Р.Асакеева, Б.Кыдырбаева менен бирге). – Б.: «Билим» басма борбору, 2014. – 36 б.

15.     Кыргыз балдар адабияты: педагогикалык адистик берүүчү жогорку окуу жайлары үчүн окуу программасы. Түз.: Муратов А.Ж., Исаков К.А., Колдошев Т.Р. – Ош, ОшМУнун «Билим» редакциялык басмасы. – Ош, 2015. – 38 б.

Окку китептери:

16.     Кыргыз адабияты. 7-класс үчүн хрестоматия-окуу китеби. – Б.: 1992. – 444 б. (авторлош).

17.     Кыргыз адабияты. 7-класс үчүн хрестоматия-окуу китеби. Жаңы программа менен жаңы варианты. – Б.: 2000. – 400 б. (авторлош).

18.     Кыргыз адабияты. 7-класс үчүн хрестоматия-окуу китеби. Оңдолуп, түзөтүлүп басылышы. – Б.: 2007. – 400 б. (авторлош).

19.     Кыргыз адабияты. 11-класс үчүн окуу китеби: 1-бас. 2000; 2-бас. 2004; 3-бас. 2007. – Б., 2007. – 334 б. (авторлош).

20.     Кыргыз адабияты. 10-класстар үчүн хрестоматия. – Б.: 2005. – 216 б. (авторлош).

21.     Кыргыз адабияты: окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 7-класстары үчүн окуу китеби. – Б.: 2006. – 148 б.

22.     Адабият. 7-класс. Өзбекстандагы кыргыз мектептери үчүн окуу куралы. – Ташкент, Шарк, 2005  (авторлош)

23.     Адабият. 11-класс. Өзбекстандагы кыргыз мектептери үчүн окуу куралы. – Ташкент, Узбекстан, 2005  (авторлош)

24.     Кыргыз адабияты: окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 9-класстары үчүн окуу китеби. – Б.: 2008. – 288 б.

25.     Кыргыз адабияты: окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 10-класстары үчүн окуу китеби. – Б.: 2009. – 298 б. (авторлош).

26.     Кыргыз адабияты: окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 11-класстары үчүн окуу китеби. – Б.: Айат, 2011. – 240 б.

27.     Кыргыз адабияты. XI класстар үчүн хрестоматия. – Б.: 2013. – 392 б. (авторлош).

28.     Кыргыз адабияты. XI класс үчүн окуу китеби: Оңдолуп, толукталып 4-бас. – Б.: Билим-компьютер, 2013 – 336 б. (авторлош).

29.     Адабият. Жалпы билим берүүчү мектептердин 7-класстары үчүн хрестоматия окуу китеби. Оңдолгон жана толукталган 3-басылышы. Өзбек Республикасынын элге билим берүү министрлиги басууга сунуш кылган. – Ташкент, «Шарк», 2013  (авторлош Алымов Б, Темирова М.)

30.     Кыргыз адабияты: окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-класстары үчүн окуу китеби. – Б.: 2014. – 164 б. (авторлош Р.Асакеев, Б.Кыдырбаева).

31.     Кыргыз адабияты. Орто мектептин 7-классы үчүн хрестоматия окуу китеби. Оңдолуп, түзөтүлүп, 3-басылышы. – Б.: «Билим-компьютер», 2015. – 400 б. (Б.Алымов менен авторлош). (нускасы – 54 768)

Монографиялар, окуу-усулдук колдонмолор:

32.     Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романын үйрөнүүнүн айрым маселелери: мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. – Ф.: 1988. – 36 б.

33.     V-VIII класстарда адабият теориясын окутуу: (кыргыз адабияты мугалимдери үчүн методикалык колдонмо). – Б.: 1990. – 72 б.

34.     Көркөм тексти жана адабият теориясын үйрөнүү (методикалык колдонмо). – Б.: 1992. – 72 б.

35.     Адабият – ыйман сабагы: (А.Осмоновдун жана Ч.Айтматовдун чыгармаларын V-XI класстарда окутуу боюнча методикалык колдонмо). – Б.: 1992. – 144 б.; Б.: 1993. – 142 б.

36.     Адабий сканворддор. Мектеп окуучулары үчүн. – Б.: 2003. – 32 б. (авторлош).

37.     Дилбаян сырлары. – Б.: 2004. – 76 б.

38.     Адабият теориясы. – Б.: 2004. – 178 б. (авторлош).

39.     Ат этнопедагогикасы – Айтматовдо: «Эрте келген турналар» повестинин мисалында. – Б.: 2005. – 72 б.

40.     Чыңгыз Айтматов – жазуучу-этнопедагог: монография. – Б.: 2006. – 204 б.

41.     Дилбаян – дил сыры, тил сыны: Мугалимдерге, окуучуларга, абитуренттерге, студенттерге ж.б. кыргыз адабиятынан дилбаян жазуу боюнча сунуштар жана кеңештер. – Б.: 2008. – 158 б.

42.     Аталар сөзү – акылдын көзү. Адеп аңгемелери. 1-китеп. – Б.: 2008. – 148 б.

43.     Орто мектепте кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун технологиялары. Илимий-иликтөөлөрдүн жыйнагы. – Б.: 2008. – 1-чыг. – 176 б. (авторлош).

44.     Окуучулардын адабий-теориялык түшүнүктөрүн калыптандыруунун жолдору. – Б.: 2009. – 160 б.

45.     Кыргыз адабияты сабагында көркөм текстин маңызын ачуу: монография. – Б.: 2009. – 114 б.

46.     Көркөм чыгарма жана анын ички сырлары: монография. – Б.: 2009. – 174 б.

47.     Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов: илимий-усулдук колдонмо. – Б.: Айат, 2010 – 187 б.

48.     Адабиятты жаңыча окутуу: методдор, каражаттар жана иштелмелер: методикалык колдонмо. –  Б.: Айат, 2010 – 68 б. (авторлош).

49.     Кыргыз эл педагогикасы: табияты, таралышы жана тарыхы: Педагогикалык билим берүүчү жогорку окуу жайларынын студенттери жана мектеп мугалимдери үчүн. 1-китеп. – Б.: Турар, 2011. – 603 б.

50.     Дүйнөлүк билим стандарттары: Түркия жана Кыргызстан. – Б.: 2011. – 156 б. (авторлош)

51.     Дилбаян – чыгармачылык изденүүнүн үзүрү. – Б.: Айат, 2011. – 192 б.

52.     Педагогическая практика. Учебно-методическое пособие. – Каракол, 2011. – 60 с. (соавт.)

53.     Кыргыз балдар адабияты: окуу китебине кошумча колдонмо. – Б.: Айат, 2012. – 264 б.

54.     Адабият сабагы. Адабиятты окутуу. Илимий-усулдук колдонмо. – Б.: Айат, 2012. – 112 б.

55.     Кыргыз адабиятын  окутуу: теориясы жана практикасы. – Б.: Турар, 2013. – 554 б.

56.     Такталбаган Токтогул. Адабий-тарыхый изилдөө. – Б.: «Айат», 2014. – 180 б.

57.     Аталар сөзү – акылдын көзү. Адеп аңгемелери. Кошумчаланып 2-бас. – Б.: «Айат», 2015. – 192 б.

58.     Балдарга багышталган элдик салттар жана тойлор. – Б.: «Айат», 2015. – 52 б.

59.     Кыргыз этнопедагогикасы. Педагогикалык адистик берүүчү жогорку окуу жайларынын студенттери, магистрлери үчүн окуу китеби. Iкитеп. – Ош, 2015. – 264 б. (авторлош)

60.     Кыргыз эл педагогикасы: элдик ишенимдер, тыйымдар жана табыркалар. 2-китеп. – Б.: «Айат», 2016. – 240 б.

Маалыматтамалар, сөздүктөр:

61.     Адабият терминдеринин түшүндүрмө сөздүгү. – Ф.: 1987. – 120 б. (авторлош).

62.     Кыргыз адабияты: терминдердин түшүндүрмө сөздүгү. – Б.: 1994. – 158 б. (авторлош).

63.     Кыргыз адабияты: терминдердин түшүндүрмө сөздүгү. Толуктоолор менен 2-бас. – Б.: 2003. – 200 б. (авторлош).

64.     Кыргыз адабияты: маалыматтама. – Б.: «Айат», 2014. – 392 б. (авторлош)

65.     Кыргыз адабияты: маалыматтама. 2-бас. – Б.: «Айат», 2015. – 392 б. (авторлош)