Адистин паспорту


Идентификациясы

                                                              

       1. Батаканова

       2. Светлана

       3. Топчиевна

       4. Аял

       5. Туулган жылы:  21.06.1955.

       6. Туулган жери: Нарын шаары

       7. Улуту: Кыргыз

        8. Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими

1. Жогору Филолог. Окутуучу.

 Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетин  1977-жылы бүтүргөн.

2. Кыргыз мамлекеттик университетте аспирантуранын   күндүзгү бөлүмүндө окуган. 

  1985-жылы бүтүргөн.

 Мамлекети: Кыргыз Республикасы

3. Докторантуранын түрү:    Кыргыз агрардык академиясынын кыргыз жана орус тилдер кафедрасында 2 жылдык улуу илимий кызматкерликте окуган .

  2002-жылы бүтүргөн

 Мамлекети: Кыргыз Республикасы

Иштеген жери

1.Мамлекети: Кыргыз Республикасы

2.Бишкек шары

3.К.И.Скрябин атындагы  Кыргыз улуттук агрардык университети

4.Кызмат орду: Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тарбия иштери боюнча проректор

 

ДК жөнүндө маалымат  (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)

 

1.ДКнын шифиры _________________________________

 

2. ДКдагы кызматы______________________________________

 

3. Илимий адистиги (шифиры) боюнча аныктап карап чыгуу үчүн укуктуулугу_________

_____________________________________________________________________________

 

 4. Илимий эмгектеринин жыйындысы боюнча ____________________________________

 

Окумуштуулук даражасынын бар экендиги

1. Окумуштуулук даражасы (К) : Педагогика илимдеринин  кандидаты

Илимий тармагы:  Адабиятты окутуунун методикасы

Адистиги шифиры: 13.00.02

Даража берилген датасы: 1989-жылдын  28-июнь

Окумуштуулук даражасы (Д): Педагогика илимдеринин доктору

Илимий тармагы: Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы ( кыргыз адабияты)

Даража берилген датасы: 2012-жылдын 29-марты

Окумуштуулук наамынын бар экендиги

1.Окумуштуулук наамы (доцент / уик): Доцент

Адистиги: Кыргыз жана орус тилдер кафедрасы боюнчадоцент

Наам ыйгарылган датасы: 1993-жылдын 30-сентябры

 Окумуштуулук наамынын бар экендиги

1.Окумуштуулук наамы (профессор):

Адистиги:

Наам ыйгарылган датасы:

Академиялык наамынын бар экендиги

1.Наамы -                                                                               Академия

2.Наамы-                                                                                Академия

 

Илимий жыйынтыктары.Бардыгы

1. Илимий эмгектердин саны 160, анын ичинде 150 илимий,

монографиялар 3, окуу-методикасы 80, ачылыштары, ойлоп табуулары.

 

Илимий эмгектери

Негизгилери: илимий адистигинин шифры 13.00.02

11.Интерактивдүү метод аркылуу көркөм чыгармаларды окутуу /КББАнын кабарлары. -Б.: Билим, 2015. №3 (35), 279-283- бб.

2.Ч.Айтматовдун чыгармаларын окутуунун интерактивдүү усулдары/ Айтматов окуулары-2015 Эл аралык илимий-практикалык конференциянын макалалары (11-12-декабрь, Бишкек, Кыргызстан).-Б.: Турар, 2015. 464 б. 340-347-бб.

3.Интерактивдүү метод  аркылуу  лирикалык чыгармаларды окутуу /Ош мамлекеттик университетинин  Жарчысы. –Ош, Билим, 2015. №4 (1), 49-54 –бб.

4.Көркөм чыгармага талдоо жүргүзүүнүн методологиялык негиздери/  К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Жарчысы: №1 (37). – Б.:Улуу Тоолор, 2016, 122-130-бб.

5.Адабиятты окутуунун методикасы илиминде көркөм чыгарманы талдоо проблемасы /Известия вузов журналы. –Б., №8, 2016, 121-129- бб.

6.Окуучулардын адабий-теориялык түшүнүктөрүн калыптандыруу/К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Жарчысы: №2 (38). – Б.:Улуу Тоолор, 2016, 88-94- бб.

7.Окуу китебинин автору - Калим Рахматуллин /Жусуп Баласагын атындагы КУУнун Жарчысы. Атайын чыг.  –Б.: КУУ, 2016, 87-91 -бб.

 

Кошумча чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифиры:

 

Резюме (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)

Кеңештин курамына киргизилишине мүмкүн болгон адистиги (шифры)

 

1. Негизги______________________________

 

2. Чектеш адистиги_____________________

 

3. Кошумча адистиги___________________

 

Толтурулган датасы____________________

 

ДКнын төрагасы_______________________________________________          

 

 

ЖАКтын бөлүмүнүн №          Жооптуу адам