Заседание № 4 - 28 сентября 2018 года состоится Защита диссертаций Аскар кызы Жылдыз и Абдыкадыровой Гулсаады Кочконбаевны Главная

2018-09-28 в 13:00:00

1

Аскар кызы Жылдыздын  коргой турган кандидаттык диссертациясы тууралуу кулактандыруунун тексти

         2018-жылдын 28-сентябрында саат 13-00дө   И.Арабаев атындагы КМУнун, Ж.Баласагын атындагы КУУнун жана КБАнын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) жана психология илимдеринин кандидаты даражасын ыйгаруу боюнча Д. 13.18.580 Диссертациялык кеңеши  Аскар кызы Жылдыздын «Орто мектептин окуучуларынын тилдик компетенцияларын өркүндөтүүдө профессор К.К. Сартбаевдин кыргыз тилин окутуу методикасына арналган эмгектерин колдонуу технологиялары» аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоого диссертациясын койгондугун кулактандырат.

Илимий жетекчи:         педагогика илимдеринин доктору, профессор Чыманов Жеңишбек Арыпович

Расмий оппоненттер:   педагогика илимдеринин доктору, профессор Батаканова Светлана Топчиевна

педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Карамендеева Чолпон Жологоновна

Жетектөөчү мекеме:     Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасы.

Диссертация 2018-жылдын 28-сентябрында  саат 13.00дө корголот.

Дареги: 720023, Бишкек шаары, Т.Саманчин көчөсү, 10а.

Диссертация менен И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик  университетинин китепканасынан  таанышууга болот.

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимдеринин доктору,

профессор                                                                        Муратов А.Ж.

2

Абдыкадырова Гулсаада Кочконбаевнанын  коргой турган кандидаттык диссертациясы тууралуу кулактандыруунун тексти

         2018-жылдын 28-сентябрында саат 15-30да   И.Арабаев атындагы КМУнун, Ж.Баласагын атындагы КУУнун жана КБАнын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) жана психология илимдеринин кандидаты даражасын ыйгаруу боюнча Д. 13.18.580 Диссертациялык кеңеши  Абдыкадырова Гулсаада Кочконбаевнанын  «Адабият окуу курсунда эпосторду окутуунун методикасы («Эр Төштүк», «Эр Табылды»)», аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоого диссертациясын койгондугун кулактандырат.

Илимий жетекчи:педагогика илимдеринин доктору, профессор Ишекеев Назаркул

Расмий оппоненттер:   педагогика илимдеринин доктору Мусаева Венера  Инаятовна

педагогика илимдеринин кандидаты Каранова Толгонай Нурбаевна

Жетектөөчү мекеме:     Х.Карасаев атындагы БГУнун кыргыз адабияты жана педагогикасы кафедрасы.

Диссертация 2018-жылдын 28-сентябрында  саат 15.30да корголот.

Дареги: 720023, Бишкек шаары, Т.Саманчин көчөсү, 10а.

Диссертация менен И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик  университетинин китепканасынан  таанышууга болот.

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимдеринин доктору,

профессор                                                                        Муратов А.Ж.