заседание № 7 - 30 ноября 2018 года Защита канд диссертации Кулчабаева Д. и предзащита докт. диссертации Саттаровой А. Главная

2018-11-30 в 13:00:00

1

Защита канд диссертации Кулбачаева Д.К. 

Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация

"КЫРГЫЗ ТИЛИН ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ООЗЕКИ КЕБИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЛИНГВИСТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ"
13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы
(кыргыз тили)
Диссертациялык иш Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасында аткарылды.
Илимий жетекчи: педагогика илиминин доктору, профессор Чыманов Жеңишбек Арыпович
Расмий оппоненттер: педагогика илимдеринин доктору, профессор Мусаева Венера Инятовна
педагогика илимдеринин кандидаты Асанакунов Такабай Абдыбекович
Жетектөөчү мекеме: Жалал-Абад мамлекеттик университетинин башталгыч билим берүүнүн теориясы жана
методикасы кафедрасы.
Дареги: 715600, Кыргыз Республикасы,
Жалал-Абад ш., Эркиндик көчөсү, 57.
Диссертациялык иш 2018-жылдын 13.00 И.Арабаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик университетинин, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук
университетинин жана Билим берүү академиясынын алдындагы педагогика
илимдеринин доктору (кандидаты), психология илимдеринин кандидаты
окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.580
диссертациялык кеңешинин жыйынында корголот. 
 
Дареги: 720023, Бишкек
шаары, 10-кичи район, Т. Саманчин көчөсү, 10а.
Диссертациялык иш менен И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик
университетинин илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720026,
Бишкек шаары, Раззаков көчөсү, 51. http://arabaev.kg/do.kg

2

предзащита докт дис Саттаровой А.

Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн
жазылган диссертация
САТТАРОВА АЗИЗА ТЕШАБАЕВНА
"БАЛДАР ЫРЛАРЫН МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ"
13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы
(кыргыз адабияты)
Диссертациялык иш М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык
университетинин кыргыз жана орус тилдер кафедрасында аткарылды.
Илимий кеңешчи: Муратов Абдыкерим Жаркынбаевич
педагогика илимдеринин доктору,профессор