Заседание № 9 - 22 февраля 2019 г. - Защита докторской диссертации Сатаровой Азизы Тешабаевны Главная

2019-02-22 в 14:00:00

Саттарова Азиза Тешабаевнанын коргой турган доктордук диссертациясы тууралуу кулактандыруунун тексти
2019-жылдын 22-февралында саат 14.00дө И.Арабаев атындагы КМУнун, Ж.Баласагын атындагы КУУнун жана КБАнын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) жана психология илимдеринин кандидаты даражасын ыйгаруу боюнча Д. 13.18.580 Диссертациялык кеңеши Саттарова Азиза Тешабаевнанын «Балдар ырларын мектепте окутуунун технологиялык негиздери» аттуу темадагы 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) адистиги боюнча педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын коргоого диссертациясын койгондугун кулактандырат.
Илимий кеңешчи: Муратов Абдыкерим Жаркынбаевич, педагогика илимдеринин доктору, И.Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасынын профессору.
Расмий оппоненттер:
Батаканова Светлана Топчуевна, педагогика илимдеринин доктору, профессор, К.И.Скрябин атындагы улутгук агрардык университетинин проректору;
Үкүева Бүшарипа Кожояровна, педагогика илимдеринин доктору, доцент, Ош мамлекеттик университетинин профессорунун милдетин аткаруучу;
Орозова Гүлбара Жалаловна, филология илимдеринин доктору, КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкери.
Жетектөөчү мекеме: Жалал-Абад мамлекеттик университетинин башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы, педагогика жана психология кафедралары.
Диссертация 2019-жылдын 22-февралында саат 14.00дө корголот. Дареги: 720023, Бишкек шаары, Т.Саманчин көчөсү, 10а.
Кыргыз мамлекеттик
Муратов А.Ж.
Диссертация менен И.Арабаев атындагы университетинин китепканасынан таанышууга болот.
ZOOM WEBINAR 8501999051