Заседание № 10 - 26 апреля 2019 года защита канд. диссертации Маматовой Кыйбаткан Бургобаевны Главная

2019-04-26 в 13:00:00

1

2019-жылдын 26-апрелинде саат 13.00дө И.Арабаев атындагы КМУнун, Ж.Баласагын атындагы КУУнун жана КБАнын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) жана психология илимдеринин кандидаты даражасын ыйгаруу боюнча Д. 13.18.580 Диссертациялык кеңеши Маматова Кыйбаткан Бургобаевнанын «Көп тилде билим берүү шартында жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун методикасы», аттуу темадагы 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоого диссертациясын койгондугун кулактандырат.

Илимий жетекчи: Чыманов Жеңишбек Арыпович, педагогика илимдеринин доктору, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасынын профессору.

Расмий оппоненттер: Мусаева Венера Инятовна, педагогика илимдеринин доктору, ага илимий кызматкер, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин башталгыч мектепте кыргыз жана орус тилдерин окутуунун технологиясы кафедрасынын профессорунун милдетин аткаруучу;

Жороев Ташболот Абдыкаимович, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент, Ош мамлекеттик университетинин мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунун директору;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Жетектөөчү мекеме: Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогика жана психология, башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедралары.

Диссертация 2019-жылдын 26-апрелинде саат 13.00дө корголот. Дареги: 720023, Бишкек шаары, Т.Саманчин көчөсү, 10а.

Диссертация    менен    И.Арабаев    атындагы    Кыргыз    мамлекеттик университетинин китепканасынан таанышууга болот.

ZOOM WEBINAR 8501999051

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимдеринин доктору,

профессор                                                            Муратов А.Ж.