Заседание 11 - 27 мая 2019 года Предзащита диссертационной работы Бейшеева Тологона Главная

2019-05-27 в 13:00:00

13.00.02-окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн Бейшеев Төлөгөндүн  «Педагогика адистигиндеги студенттердин кыргызча кебин байытууда сөздүк менен иштөөнүн методикасы» аттуу темада диссертациясын алдындагы коргоо талкуусуна  арналган И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) жана психология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча Д.13.18.580диссертациялык  кеңештин жыйынынын № 11 протоколу,  2019-жыл,   27-май