Заседание 15 - 22 ноября 2019 года ПРЕДЗАЩИТА докторской диссертации Зулпуева А.З. и ЗАЩИТА канд. дисс. Тахировой Н. Главная

2019-11-22 в 13:00:00

1

Предзащита докторской диссертации Зулпуева А.З. в 13.00

2

2019-жылдын 22-ноябрында саат 15.30даИ.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) жана психология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча Д.13.18.580диссертациялык  кеңеши  Тахирова Назгүл Исраиловнанын «Манас таануу курсун колледждерде окутууну этнопедагогикалык негизде өркүндөтүү» аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоого диссертациясын койгондугун кулактандырат. Дареги: 720023, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Т.Саманчин көчөсү, 10а.

 

Илимий жетекчи:  Муратов Абдикарим Жаркынбаевич, педагогика илимдеринин доктору, профессор, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасынын профессору.

 

Расмий оппоненттер: Батаканова Светлана Топчуевна, педагогика илимдеринин доктору,  профессор, К.И. Скрябин атындагы Улуттук агрардык университетинин проректору;

          Абдырасулова Элмира Кыдырмаевна, педагогика илимдеринин  кандидаты, доцент, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик медициналык академиянын кыргыз тили кафедрасынын башчысы.

Жетектөөчү мекеме: Жалал-Абад мамлекеттик  университетинин  педагогика жана психология, башталгыч билим берүүнүн теориясы жана меодикасы кафедралары. Дареги: 7156000, Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү , 51.

 

Диссертациялык иш менен И.Арабаев атындагы КМУнун (Бишкек шаары, Раззаков көчөсү, 51), Ж.Баласагын атындагы КУУнун (Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 547), КББАнын (Бишкек шаары, Эркиндик проспекти, 25)  илимий китепканаларынан жана http:arabaev.kg/do.kg сайтынан таанышууга болот.