Рыспаева Чолпон Курманбековна


#

Электронные версии публикаций соискателей

1

Балдардын мектепке билим алууга мотивациялык даярдыгы

2

Мектепке чейинки мекемелерге барган жана барбаган балдарды мектепке болгон даярдыгынын салыштырмалуу анализи

3

Мотивдер тууралуу түшүнүктөргө теориялык анализ

4

Окуу мотивациясы психологиялык педагогикалык көйгөй катары

5

Балдардын психологиялык жактан мектепке болгон даярдыгы

6

Башталгыч класстардын окуучуларынын окуу мотивациясы психологиялык педагогикалык көйгөй катары

7

Башталгыч класстардын окуучуларынын мотивациясынын денгээли калыптандыруунун жана жогорулатуунун жолдору жана каражаттары

8

Мотивационная готовность детей к обучению в школе

9

Мотивация учебной деятельности

10

Педагогические условия формирования учебной мотивации младших школьников

11

Факторы формирования учебной мотивации младших школьников

12

Диагностика мотивационной готовности младших школьников,посещавших и не посевщавших доо до школы

13

Кенже мектеп окуучуларынын окуу мотивациясы өнүктүрүүдөгү педагогикалык шарттар

14

Теоретические основы формирования мотивации учебной деятельности у младших школьников

15

Связь психолого-педагогического сопровождения и информационных технологий в диагностике учебной мотивации

16

Экспериментальное исследование динамики развития учебной мотивации младших школьников