Сманбаев Орнокбек Аманович


#

Электронные версии публикаций соискателей

1

Окуучуларга айыл чарба кесибине багыт берүүнүн теориясы жана практикас

2

Кесиптик багьгг берүү социалдык- экономикалык проблема катары (айыл проблемасы)

3

Кыргызстанда кесиптик багыт берүү ишине мамиле жасоонун жагдайлары

4

Кыргызстандын агрардык саясаты жана айыл мектеби

6

СОЦИАЛДЫК ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ЧЕЧҮҮДӨГҮ АЙЫЛ МЕКТЕБИНИН РОЛУ

7

ОКУУЧУЛАРГА КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮҮНҮН АЙРЫМ МЕТОДОЛОГИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ

8

Ада б и я т с а б а г ы н д а о к у у ч у л а р г а к е с и п т и к б а г ы т б е р у ү

9

ОКУУЧУЛАРДЫН АЙЫЛ ЧАРБА КЕСИПТЕРИН КОМПЕТЕНТТҮҮ ТАНДООГО ДАЯРДООНУН АЙРЫМ ЖАГДАЙЛАРЫ

10

К Л А С С Т А Н Т Ы Ш К А Р К Ы И Ш Т Е Р Д И Н С И С Т Е М А С Ы Н Д А О К У У Ч У Л А Р Г А К Е С И П Т И К Б А Г Ы Т Б Е Р Ү Ү

11

Окуучуларга кесиптик багыт берүу ишине мамиле кылуунүн аспектилери

12

КЫРГЫЗСТАНДА КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮҮ МАСЕЛЕСЙНИН ӨНҮГҮШҮНҮН ЭТАПТАРЫ

13

АЙЫЛ МЕКТЕБИНИН ОКУУЧУЛАРЫНА КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮҮДӨ ДОЛБООРЛОО МЕТОДУН КОЛДОНУУ

14

ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ ОКУУЧУЛАРГА КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮҮ

15

ОКУУЧУЛАРДЫН КОМПЕТЕНТГҮҮ КЕСИП ТАНДООСУН КАЛЫПТАНДЫРУУ

16

АЙЫЛ МЕКТЕБИНДЕ ОКУУЧУЛАРГА КЕСИПКЕ БАГЫТ БЕРҮҮ ИШИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН БАГЫТТАРЫ

17

КЕЛЕЧЕКТЕГИ МУГАЛИМДЕРДИ КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮҮ ИШИНЕ ДАЯРДОО

18

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

19

Социально-экономические предпосылки подготовки школьников к выбору профессии в сельском хозяйстве

20

Формирование мотивов выбора профессий сельских школьников

21

Ориентация школьников на сельскохозяйственную профессию во внеклассной и внешкольной работе

22

Вопросы профориентации в исследовании Э.А. Измайлова

23

Профессиональная ориентация учащихся в процессе обучения биологии

24

АЙЫЛ МЕКТЕБИНДЕ КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮУ ИШИНИН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУНУН ЖОЛДОРУ

25

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

26

ОКУУЧУЛАРГА АЙЫЛ ЧАРБА КЕСИПТЕРИНЕ БАГЫТ БЕРҮҮНҮН УЮШТУРУУЧУЛУК ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

27

ОКУУЧУЛАРГА АЙЫЛ ЧАРБА КЕСИБИНЕ БАГЫТ БЕРҮҮ ИШИН МОДЕЛДЕШТИРҮҮ

28

АЗЫРКЫ КЕЗДЕ ЖОГОРКУ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН УКУКТУК МАДАННЯТЫН ТАРБИЯЛОО

29

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

30

ИДЕИ ПЕДАГО ГА -Н О ВА ТО РА БЕК ТУ РА ИСАКОВА И ИХ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ БУ ДУ Щ И Х У Ч ИТЕЛЕЙ С ЕЛ ЬСКИХ ШКОЛ

31

Окуучуларды айыл чарба кесиптерин тандоого даярдоонун өзгөчөлүктөрү

32

Педагогические условия формирования профессионально-педагогической культуры будущих учителей сельских школ

33

ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕСИПКЕ КИРИШҮҮ