ЭРГЕШАЛИ кызы АКТИЛЕК


#

Электронные версии публикаций соискателей

1

Жогорку класстардын окуучуларын үй-бүлөлүк турмушка даярдоо боюнча эксперименгалдык тажрыйба иштеринин натыйжалары

2

Жогорку класстын окуучуларын үй-бүлөлүк жашоого даярдоодо аларда социалдык компетенттүүлүктү калыптандыруу

3

Окуучулардын улуттук аң-сезимин калыптандырууда чет тилинин таасири

4

Окуучулардын улуттук аң-сезимин калыптандыруунун айрым маселелери

6

Үй-бүлөлүк тарбияны изилдөөлөр жөнүндө

7

Жаштарды үй-бүлөлүк турмушка даярдоодо тарыхый философиялык жана психологиялык-педагогикалык көз караштардын мааниси

8

Взаимо-функциональное влияние культуры, языка в процессе обучения учеников подросткового возраста иностранному языку

9

Башталгыч класстар мугалиминин атуулдук адеп-ахлактык жана руханий маданияты

10

Окуучулардын улуттук аң-сезимин калыптандырууда чет тилинин таасири

11

Мугалимдин педагогикалык маданиятынын калыптануусундагы инсан маселеси

12

Окуучулардын улуттук аң-сезимин калыптандыруунун айрым маселелери

13

Жогорку класстардын окуучуларын үй-бүлөлүк турмушка даярдоо боюнча жүргүзүлгөн эксперименталдык тажрыйба иштеринин кыскача мазмуну

14

Жогорку класстардын окуучуларын элдик педагогиканын баалуулуктары аркылуу үй-бүлөлүк турмушка даярдоонун деңгээлин аныктоонун илимий методдору