Зулуев Бекмурза Бекболотович


#

Электронные версии публикаций соискателей

1

Борбор Азиянын энциклоподист-аалымдары

2

Борбор Азияга араб билим беруу системасынын киргизилиши

3

Борбордук Азияда орто кылымдарда жашаган энциклопедист-аалымдардын эмгектерин медресеслерде окуп уйронуу мааниси жана мазмуну

4

Жадидчилик кыймылынын пайда болушунун коомдук-тарыхый оболголору

5

Жаны усулдагы билим беруу мекемелерине адистерди даярдоо проблемасы

6

Кыргызские медресе во времена Кокаднского ханства

7

Литература джадидистов и активность выпускников в общественной жизни

8

Манас эпосу жана тарых

9

Медресе молдо кыргыз и истоки педагогической деятельности Нурмолдо

10

Непрерывная система образования и роль кыргызской этнопедагогики в процессе обучения и воспитания личности

11

Нурмолдонун педагогикасы

12

Орто кылым ойчулдарынын педагогикалык ойлору

13

Этнопедагогиканын илим катары таанылышы, илимий багыттары жана башка илимдер менен болгон байланышы

14

Ош шаарындагы Алымбек датканын медресинин билим беруудогу ролу

15

Тарыхый билим беруунун стуруктурасы жана мазмуну