Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2019-09-27 в 13:00:00

2019-жылдын 27-сентябрында саат 13.00 дө720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин жыйынында Абдыбекова Нурмира Абдыбековнанын “Англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кеп ишмердүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары” аттуу темада 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчи: педагогика илимдеринин доктору, профессорДобаев Кыргызбай Дуйшенбекович.

Расмий оппоненттер:педагогика илимдеринин доктору, доцент Сартбекова Нуржан Көөдөевна; педагогика илимдеринин кандидаты, профессор Джанузаков Канат Чыныбаевич.

Жетектөөчү мекеме: Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогика жана психология кафедрасы.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын Илимий китепканаларынан таанышууга болот. Дареги: 720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 жана дискеңештин сайтынан таанышууга болот (www. arabaev. kg).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-сентября 2019 года в 15.30часов на заседании диссертационного совета Д 13.18.573 при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования по адресу: 720026, г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51 состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Тулобердиева Калыбека Кемеловичана тему: “Формирование трудовой активности сельских школьников в процессе организации внеклассной и внешкольной работы”по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.

Научный руководитель:доктор педагогических наук, профессор Токсонбаев Рыскелди Нурманбетович.

Официальные оппоненты:доктор педагогических наук, профессор Панкова Татьяна Витальевна; кандидат педагогических наук, доцент Чжен Ирина Николаевна.

Ведущая организация: кафедра педагогики Кыргызсо-Турецкого университета «Манас».

С диссертацией можно ознакомиться в Научных библиотеках Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования, по адресу: г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51, а также на сайте диссовета  (www. arabaev. kg).