Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2019-10-25 в 13:00:00

Күн тартиби:

 

  1. Сатывалдиев Дүйшөбай Ражабалиевичтин “Орто мектептин окуучуларын алгачкы химиялык, физикалык түшүнүктөрдү маалыматтык технологиялардын негизинде окутуунун методикасы”аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы, 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (химия) адистиктери боюнча ачык коргоо (Илимий жетекчилер: п.и.д., проф. Сияев Т.М., х.и.к., проф. Сагындыков Ж.С.).
  2. Шамканова Гульмира Джылкычиевнанын “Мектепке чейинки балдардын кеп маданиятын дене тарбия көнүгүүлөрү аркылуу өстүрүүнүн педагогикалык шарттары” (3-5 жаштын мисалында) аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., проф. Анаркулов Х.Ф.).