Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2020-06-11 в 10:00:00

 

        2020-жылдын 11-июнунда саат 10.00дө720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидатыАшымбаева Токтобүбү Абасовнанын «Социалдык педагогдордун кесиптик компетентүүлүгүн өнүктүрүүнүн  педагогикалык шарттары (Кыргыз Республикасынын мисалында)») окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин жыйынында аттуу темада 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчи: педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Эсенгулова Миргуль Молутбековна.

Расмий оппоненттер:педагогика илимдеринин доктору, профессор Дюшеева Назира Кубанычбековна; педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Акматов Кыялбек Камутович.

Жетектөөчү мекеме: К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин педагогика жана психология кафедрасы.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын Илимий китепканаларынан таанышууга болот. Дареги: 720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 жана дискеңештин сайтынан таанышууга болот (www. arabaev. kg).

ZOOMИдентификатор: 389-031-0169.

 

11-июня 2020 года в 12.00часов на заседании диссертационного совета Д 13.18.573 при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования по адресу: 720026, г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51 состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Кулуевой Сейданы Сатаровнына тему: “Педагогические условия развития мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов педвузов” по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.

Научный руководитель:кандидат педагогических наук, профессор Гудимова Альбина Николаевна.

Официальные оппоненты:доктор педагогических наук, профессор Наркозиев Аманбек Карашевич; кандидат педагогических наук, доцент Ширматова Илмира Кубанычбековна.

Ведущая организация: кафедра педагогики и психологии Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева.

С диссертацией можно ознакомиться в Научных библиотеках Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования, по адресу: г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51, а также на сайте диссовета  (www. arabaev. kg).

ZOOM Идентификатор: 389-031-0169.