Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2021-02-26 в 13:00:00

2021-жылдын 26-февралында саат 13.00 дө720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.20.618 диссертациялык кеңештин жыйынында Жакипов Адилбек Жолдошовичтин «Кыргыз элдик  кыймылдуу оюндарын дене тарбия сабактарында колдонуунун жолдорун жана шарттарын аныктоо»аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.04 – дене-тарбиянын теориясы жана методикасы, спорттук машыгуу, ден-соолукту чыңдоо жана адаптивдү дене-тарбиясы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчи: педагогика илимдеринин доктору, профессор Анаркулов Хабибулла Файзуллаевич

Расмий оппоненттер:педагогика илимдеринин доктору, профессор Касымбекова Сауле Илиясовна; педагогика илимдеринин кандидаты, профессор Джанузаков Канат Чыныбаевич.

Жетектөөчү мекеме: Ош мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасы.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын Илимий китепканаларынан таанышууга болот. Дареги: 720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 жана дискеңештин сайтынан таанышууга болот (www. arabaev. kg).

ZOOM Идентификатор: 776 164 8695.

Код доступа: 12511.

Код видео конференции: https://vc.vak.kg/b/13--po3-3sz-zpn

26-февраля 2021 года в 16.00часов на заседании диссертационного совета Д 13.20.618 при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования по адресу: 720026, г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51 состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Нурмаганбетовой Раугаш Канатбековнына тему: “Подготовка будущих учителей начальных классов к работе в инклюзивной среде” по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.

Научный руководитель:доктор педагогических наук, профессор Сартбекова Нуржан Коодоевна.

Официальные оппоненты:доктор педагогических наук, профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна; кандидат педагогических наук, и.о. доцента Барсанаева Джамиля Сагынбековна.

Ведущая организация: кафедра педагогики и психологии Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева.

С диссертацией можно ознакомиться в Научных библиотеках Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования, по адресу: г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51, а также на сайте диссовета (www. arabaev. kg).

ZOOM Идентификатор: 776 164 8695.

Код доступа: 12511.

Код видео конференции: https://vc.vak.kg/b/13--po3-3sz-zpn