Алдын-ала коргоо Главная

2021-03-12 в 15:00:00

Күн тартиби:

  1. Качкын уулу Алтынбектин “Айыл мектебинин келечектеги мугалиминин кесиптик-педагогикалык маданиятын калыптандыруу (Педагогикалык дисциплиналарды окутууда)” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., доц. Сманбаев Ө.А.).
  2. Жолдошова Бибигүл Алайчиевнанын “Башталгыч класстарда адабий окуу сабагында окуучулардын креативдүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары”аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., проф. Калдыбаева А.Т.).
  3.  

 

 

 

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Калдыбаева А.Т.

 

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимдеринин доктору, профессор                      Дюшеева Н.К.