Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2021-04-30 в 13:00:00

2020-жылдын 30-апрелинде саат 15.30 да720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.20.618 диссертациялык кеңештин жыйынында Жолдошова Бибигүл Алайчиевнанын “Башталгыч класстарда адабий окуу сабагында окуучулардын креативдүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары” аттуу темада 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчи: педагогика илимдеринин доктору, профессор Калдыбаева Айчүрөк Токтополотовна.

Расмий оппоненттер:педагогика илимдеринин доктору, доцент Зулуев Бекмырза Бекболотович; педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Токтомаметов Алмазбек Даткабекович.

Жетектөөчү мекеме: Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жогорку мектептин педагогикасы кафедрасы.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын Илимий китепканаларынан таанышууга болот. Дареги: 720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 жана дискеңештин сайтынан таанышууга болот (www. arabaev. kg).

Код видео конференции: https://vc.vak.kg/b/13--po3-3sz-zpn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2020-жылдын 30-апрелинде саат 13.00 дө720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.20.618 диссертациялык кеңештин жыйынында Качкын уулу Алтынбектин “Айыл мектебинин келечектеги мугалиминин кесиптик-педагогикалык маданиятын калыптандыруу (Педагогикалык дисциплиналарды окутууда)”аттуу темада 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчи: педагогика илимдеринин доктору, доцент Сманбаев Өрнөкбек Аманович.

Расмий оппоненттер:педагогика илимдеринин доктору, профессор Наркозиев Аманбек Карашевич; педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Айдарова Мисилимкан Довлатовна.

Жетектөөчү мекеме: Ош мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасы.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын Илимий китепканаларынан таанышууга болот. Дареги: 720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 жана дискеңештин сайтынан таанышууга болот (www. arabaev. kg).

Код видео конференции: https://vc.vak.kg/b/13--po3-3sz-zpn.