И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин отурумунун №20 токтом Главная

2017-02-25

 

Күн тартиби:

 

1.  Сартбекова Нуржан Коодоевнанын “Болочок инженерлердин башка тилдүү коммуникациялык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун илимий-педагогикалык негиздери” аттуутемадагы докторлук диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо(Илимий кеңешчи: п.и.д., профессор Сияев Т.М.).