И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин отурумунун №17 токтом Главная

2017-01-13

Күн тартиби:

1.  Өмүрзакова Чолпон Шайлообековнанын “Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу (7-класстын Информатика предметинин мисалында)” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Калдыбаева).

 

2.  Курманалиева Айнура Өзүбековнанын “Болочоктогу инженерлердин кретивдүүлүгүн маалыматтык технологияларды колдонуу менен калыптандыруунун дидактикалык негиздери” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Сияев Т.М.).

 

3.1.         Ар кандай маселелер.  Диссертацияларды коргоого сунуштоо.

 

3.2.Прием документов, представленных на  соискание ученой степени в диссертационный совет.