И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин отурумунун №18 токтом Главная

2017-01-27

 

Күн тартиби:

 

1.  Шеримбекова Алтынай Мукасовнанын “Молдо Кылыч Шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Ишекеев Н.И.).

2.                Умарбекова Анара Анарбаевнанын “Айылдык башталгыч мектеп менен үй-бүлөнүн бирдиктүү аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу”аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Мамбетакунов Э.).

3.1.         Разное: Рекомендации диссертаций к защите.