Жарыя, объявление Главная

2019-02-27 в 11:50:00

Жарыя

2019 жылдын 29 мартында саат 14.00 И. Арабаев атындагы КМУнун жана ОшМУнун алдында түзүлгѳн Д 25.17.565 диссертациялык кеңешинде Топчубаев Аширбек Бердибековичтин «Түштүк Кыргызстандын суу ресурстарына баа берүү жана коргоо» деген темада 25.00.36 – Геоэкология адистиги боюнча, география илимдеринин доктору илимий наамын изденип алуу үчүн жазылганилимий ишинин коргоо отуруму болот. Отурум Кыргыз Республикасынын, Бишкек шаарынын, Раззаков  кѳчѳсү, 51 И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жыйындар залында ѳтѳт.

 Илимий консультант:география илимдеринин доктору, профессор Эргешов Абжапар Абдыразакович.

Расмий оппоненттер:география илимдеринин доктору, профессор Шукуров Эмиль Джапарович;

Ѳзбекистан Республикасынын ЖОЖ министрлигинин Ташкенттеги айыл чарбасын механизациялоо инженери жана ирригация институтунун гидромелиорация факультетинин «экология жана суу ресурстарын башкаруу» кафедрасынын профессору,  география илимдеринин доктору, профессор Нигматов Аскар Нигматуллаевич;

Ѳзбекистан Республикасынын илимдер академиясынын сейсмология институтунун геоэкология лабораториясынын башчысы, география илимдеринин доктору, профессор Рафиков Вахоб Асомович.

Жетектѳѳчү мекеме: КР УИАнын түштүк бѳлүмүнүн А.С. Джаманбаев атындагы жаратылыш ресурстары институту (Ош ш., Каримов кѳч., 31 )

Илимий иш менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин китепканасынан (дареги 720026, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Раззаков кѳчѳсү, 51) жана http://arabaev.kg/ds.kg сайтынан таанышса болот.  

 

Объявление

 

29 марта 2019 года в 14.00 часов на заседании Диссертационного совета Д. 25.17.565 при Кыргызском государственном университете им И.Арабаева и Ошском государственном университете по адресу: 720026, Кыргызская Республика, г.Бишкек, улица Раззакова, 51, состоится защита диссертационной работы Топчубаева Аширбека Бердибековича на тему «Түштүк Кыргызстандын суу ресурстарына баа берүү жана коргоо», представленной на соискание ученой степени доктора географических наук по специальности 25.00.36 –Геоэкология.

 Научный руководитель:доктор географических наук, профессор Эргешов Абжапар Абдыразакович.

Официальные оппоненты:доктор географических наук, профессор Шукуров Эмиль Джапарович;

Кафедра «Экология и управление водными ресурсами» факультета гидромелиорации Ташкентского института ирригации и инженеров механизации сельского хозяйства МинВУЗа Республики Узбекистан, доктор географических наук, профессор Нигматов Аскар Нигматуллаевич;

Заведующий лаборатории геоэкологии института сейсмологии АН РУз, доктор географических наук, профессор Рафиков Вахоб Асомович.

Ведущая организация: Институт природных ресурсов им. А.С. Джаманбаева ЮО НАН КР (г. Ош, ул. Каримова, 31)

С диссертацией можно ознакомиться в сайте http://arabaev.kg/ds.kg и библиотеке КГУ им. И. Арабаева по адресу: 720026, Кыргызская Республика, г. Бишкек, улица Раззакова, 51.