Состав диссертационного совета


Карыева Анара Карыевна

тарых илимдеринин доктору

Дадабаева Гульнара Рахимовна

тарых илимдеринин доктору

Жаркынбаева Роза Сейдалиевна

тарых илимдеринин доктору

Айдаркул Каана

тарых илимдеринин доктору

Абытов Байболот Капарович

тарых илимдеринин доктору

Алымбаев Жээнбек Байыскулович

тарых илимдеринин доктору

Арзыматова Айнура Атыгаевна

тарых илимдеринин доктору

Жакыпбеков Жаныбек Жакыпбекович

тарых илимдеринин доктору

Кененсариев Ташманбет Кененсариевич

тарых илимдеринин доктору

Маанаев Эгемберди Джумагулович

тарых илимдеринин доктору

Эсенкулов Нурмамат Жокенович

тарых илимдеринин доктору