Соискатели

ФИОТема Дата поступлениеСпециальностьНаучный руководительЗаключение экспертной комиссииДата предворительной защитыДата защитыСдача аттестационного дела в ВАК Автор
еферат
(на кырг.
и русс.)
Дисс
ерта
ция
Ыдырысов Рамис Жумабекович КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК ТҮЗҮЛҮШҮНҮН ӨЗГӨРҮШҮ (XXк. 20-30-жж). 2018-06-2907.00.02 - Ата Мекен тарыхы т.и.д., профессор Алымбаев Ж.Б.Диссертациялык кенештин экспертик комиссиясы он пикир берип коргоого сунуш кылган. 2019-02-262019-03-29 25-мартта 2019-жылы КР ЖАКна жонотулгон
Айтымбет кызы Айгүл «Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүүнүн абалы жана келечеги (1985-2016-жж)» 2018-08-1307.00.02 - Ата Мекен тарыхы т.и.д., профессор Курбанова Н.У.Диссертациялык кенештин экспертик комиссиясы он пикир берип коргоого сунуш кылган. 2018-10-302019-01-18 14-февраль 2019-ж. КР ЖАКка жонотулгон
Садырова Замира ТентиевнаVI-XII кк. ТЕҢИР – ТОО АЙМАГЫНДА ЖАШАГАН ЭЛДЕРДИН ӨЗ АРА АЛАКАЛАРЫ 2019-01-2807.00.02 - Ата Мекен тарыхы т.и.д., профессор Осмонов О.Ж.Диссертациялык кенештин экспертик комиссиясы он пикир берип коргоого сунуш кылган. 2019-02-262019-03-29 25-март 2019-жылы КР ЖАКка жонотулгон
Тагаев М.И.Развитие физической культуры и спорта у кыргызов (исторический аспект) 2018-09-1307.00.02 - отечественная история д.и.н., профессор Абдырахманов Т.А.Заключение экспертной комиссии положительное 2018-10-302019-01-18 15 февраля 2019 г. отправлено ВАК КР
Бейшеналиев Алмазбек БейшеналиевичБорбордук Азия мамлекеттеринин жана Кыргызстандын тышкы саясатындагы АКШнын орду 2018-06-2907.00.02 - Ата Мекен тарыхы жана 07.00.03 - жалпы тарых т.и.д., профессор Абдырахманов Т.А.Диссертациялык кенештин эксперттик комиссиясы ачык коргоого сунуш кылган. 2019-01-182019-02-28 Аттестациялык делосу КР ЖАКына 25-мартта жонотулгон.
Сатылганова Назгул АйткуловнаЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕКАРАЛЫК-АЙМАКТЫК ПРОБЛЕМАЛАРЫНЫН ЧЕЧИЛИШИ 2019-01-1807.00.02 - Ата Мекен тарыхы тарых илимдеринин доктору, профессор Каана АйдаркулДиссертациялык кенештин экспертик комиссиясы он пикир берип коргоого сунуш кылган 2019-02-282019-04-26 24-май 2019-жылы КР ЖАКна жонотулгон
Бейсебаев Рахат СансызбаевичИстория топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики в годы независимости в контексте сотрудничества с зарубежными странами (1991-2016) 2018-11-3007.00.02 - отечественная история доктор исторических наук, академик Плоских В.М.Состав экспертной комиссии: 1. Эсенкулов Н.Ж. - доктор исторических наук (председатель); 2. Каана Айдаркул - доктор исторических наук, профессор; 3. Алымбаев Жээнбек Байыскулович - доктор исторических наук, профессор. 2019-09-252019-10-29 до 28.11.2019 г.
Атантаева Динара ТурсункуловнаИстория распространения ислама на территории Кыргызстана 2019-06-0107.00.02 - отечественная история д.и.н., профессор Кененсариев ТашманбетЗаключение экспертной комиссии положительное, рекомендовано принять работу к защите. 2019-09-132019-11-29 Аттестационное дело отправлено в ВАК КР 25.12.2019г.
Эрдолатова Нургуль НуралиевнаСултан Ибраимов - мамлекеттик жана саясий ишмер 2019-04-2607.00.02 - Ата Мекен тарыхы т.и.д., профессор Омурбеков Т.Н.Заключение экспертной комиссии положительное, рекомендовано принять работу к защите. 2019-09-130000-00-00 Аттестациялык дело КР ЖАКна 25.12.2019-ж. жонотулду
Бийлибаев Кайнарбек ШеримкуловичКЫРГЫЗДАРДЫН ОЙРОТ-ЖУҢГАР БАСКЫНЧЫЛАРЫНА КАРШЫ КѲЗ КАРАНДЫСЫЗДЫК КҮРѲШҮ (XVII-XVIII кк.) 2019-09-1307.00.02 – Ата Мекен тарыхы Осмонов Өскөн Жусупбекович – тарых илимдеринин доктору, профессор, К.И.Скрябин атындагы КУАУнин тарых жана философия кафедрасынын башчысы. Экпертти комиссиянын курамы: Кененсариев Т. - т.и.д., профессор (адистиги: 07.00.02); Абдырахманов Т.А. - т.и.д., профессор (адистиги: 07.00.02); Жуманалиев А. - т.и.д., профессор (адистиги: 07.00.02).Эксперттик комиссия ачык коргоого кабыл алууну сынуш к 2020-01-282020-02-28 30.03.2020
Омурзакова ТурсунайКокон хандыгы жана хандыктагы кыргыз төбөлдөрүнүн орду 2019-09-1307.00.02 - Ата Мекен тарыхы Осмонов Өскөн Жусупбекович – тарых илимдеринин доктору, профессор, КР УИАнын мүчө-корр.Эскперттик комиссиянын курамы: Кененсариев Т. - т.и.д., профессор (төрага): Алымбаев Ж.Б. - т.и.д., профессор; Жакыпбеков Ж. - т.и.д., профессор. Эксперттик комиссия ачык коргоого кабыл алууну сынуш кылды. 2020-02-282020-03-31 30-апрель 2020-ж.
Омурова Жамыйкат ОрозбековнаКыргызстан жана Шанхай кызматташтык уюму: тарыхый өнүгүү этаптары жана өзгөчөлүгү 2020-02-2807.00.02 - Ата Мекен тарыхы жана 07.00.03 - жалпы тарых Кылычев Акылбек Мукаевич - тарых илимдеринин доктору, профессор.Эксперттик комиссиянын курамы: Каана Айдарку - т.и.д., проффессор (төрайым); Жаркымбаева Р.С. - т.и.д. профессор; Эсенкулов Н.Ж. - т.и.д., профессор. 2020-03-200000-00-00
Магулов Манас БадыхановичИстория военного строительства в Казахстане 2018-10-3007.00.02 – Отечественная история Абдырахманов Толобек Абылович - д.и.н., профессорЭкспертная комиссия: Каана Айдаркул - д.и.н., профессор; Курманов З.К. - д.и.н., профессор; Кабульдинов З.Е. - д.и.н., профессор. 2019-11-290000-00-00
Алыкулова Гулбу Корошовна КЫРГЫЗСТАН – РОССИЯ: ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАР АЛКАГЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ 2019-11-2907.00.02 - Ата Мекен тарыхы тарых илимдеринин доктору, профессор Курбанова Н.У.Эксперттик комиссиянын курамы: Каана Айдарку - т.и.д., проффессор (төрайым); Джуманалиев А. - т.и.д. профессор; Эсенкулов Н.Ж. - т.и.д. 2019-12-250000-00-00
Боконбаева Жаныл КулубековнаИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ (1991 – 2009 гг.) 2020-02-2807.00.03 -всеобщая история Абдырахманов Толобек Абылович - доктор исторических наук, профессорСостав экспертной комиссии: Каана Айдаркул - д.и.н., профессор; Дадабаева Г.Р - д.и.н., профессор; Набижан у. М. - д.и.н., профессор 0000-00-00
Искендеров Азад УсеновичСОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1991-2017ГГ) 2019-04-2607.00.02 - отечественная история доктор исторических наук, профессор Абдырахманов Т.А.Экспертная комиссия ДС: д.и.н., профессор Дадабаева Г.Р.; д.и.н. Эсенкулов Н.Ж.; д.и.н., профессор Курманов З.К. 2021-03-250000-00-00