Соискатели

ФИОТема Дата поступлениеСпециальностьНаучный руководительЗаключение экспертной комиссииДата предворительной защитыДата защитыСдача аттестационного дела в ВАК Автор
еферат
(на кырг.
и русс.)
Дисс
ерта
ция
Арапова Мыскал МаматкасымовнаЭгемендүү жана көз карандысыз Кыргызстандагы коомдук-саясий турмуштун трансформациялануусуна тарыхый саресеп 2015-05-2907.00.02. - отечественная история к.и.н., профессор Кадыров Т.Д.Эксперттик комиссия ишти карап жатат. 2017-01-312017-02-27
Кулова Элнура КемелбековнаИстория г. Талас (1877-2010 гг.) 2016-11-0407.00.02. - отечественная история д.и.н. профессор Каратаев О.К. 2017-01-300000-00-00
Бейшеналиев АлмазАМЕРИКА КОШМО ШТАТТАРЫНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫНДАГЫ БОРБОРДУК АЗИЯ ЖАНА КЫРГЫЗСТАН 0000-00-0007.00.02. - отечественная история д.и.н.,профессор Абдырахманов Т.А.Эксперттик комиссия коргоого сунуштады 2017-01-132017-03-31 31.04.2017
МЫРЗАБАЕВА НУРЖАМАЛ САСАЛИМОВНАКЫРГЫЗСТАНДА СОВЕТ БИЙЛИГИНИН ИСЛАМГА КАРАТА ДИНИЙ САЯСАТЫ 0000-00-0007.00.02. д.и.н., профессор Курбанова Н.У. 0000-00-00
Ахметов Алибек КанапияевичИспользование труда заключенных в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД-МВД СССР на территории Казахстана (30-е - 50-е годы ХХ века): исторический аспект 2015-05-2907.00.02. Ормушев Асан Сулайманович 0000-00-00
Фукалов Иван Алексеевич д.и.н., проф. Джуманалиев Т.Д. 2017-03-3107.00.02 д.и.н., проф. Джуманалиев Т.Д. 0000-00-00
Назарбаева Батма Суйналиевна 2002-ЖЫЛДАГЫ АКСЫ ОКУЯСЫ: БУЛАКТАР ЖАНА ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 0000-00-0007.00.09- тарыхнаама, булактаануу жана тарыхый изилдөөнүн ыкмалары д.и.н., профессор Батырбаева Ш.Д. 0000-00-00
Назарбаева Батма Суйналиевна 2002-ЖЫЛДАГЫ АКСЫ ОКУЯСЫ: БУЛАКТАР ЖАНА ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 0000-00-0007.00.09- тарыхнаама, булактаануу жана тарыхый изилдөөнүн ыкмалары д.и.н., профессор Батырбаева Ш.Д. 0000-00-00
Токторбекова НурзыйнатКЫРГЫЗ ТААНУУ МАСЕЛЕСИНИН ОРУС ТАРЫХНААМАСЫНДА ИЗИЛДЕНИШИ (XIX К.ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫ- XXк. БАШЫ) 0000-00-0007.00.09 - тарыхнаама, булактаануу жана тарыхый изилдөөлөрдүн ыкмалары д.и.н. Алымбаев Ж.Б. 0000-00-00
Анарбекова ВенераКЫРГЫЗ ЭЛИНИН XIX К. - XX КЫЛЫМДЫН БИРИНЧИ ЧЕЙРЕГИНДЕГИ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮК ЖАНА АЗАТТЫК ИДЕЯЛАРЫНЫН КОШОК, АРМАН, ЖОКТОО ТИБИНДЕГИ ЫРЛАРЫНДА ЧАГЫЛЫШЫНА ТАРЫХЫЙ СЕРЕП 2017-06-0107.00.02 - отечественная история д.и.н., профессор Кененсариев Т.К.Эксперттик комиссия коргоого сунуштады 2017-06-300000-00-00 20.10.2017