ДОКТОРЛУК ДИССЕРТАЦИЯНЫ КОРГОО Главная

2019-02-28 в 13:00:00

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин кандидаты (доктору) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча Д 07.18.578 диссертациялык кеңештин жыйыны.

28-февраль 2019-ж.

Күн тартиби:

1.     Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевичтин “Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Кыргызстандын тышкы саясатындагы АКШнын орду” деген темадагы 07.00.02. – Ата Мекен тарыхы жана 07.00.03 – жалпы тарых адистиктери боюнча тарых илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациялык ишин ачык коргоо(Илимий консультант: т.и.д., профессор Абдырахманов Т.А.)