АЛДЫН АЛА КОРГОО Главная

2019-01-18 в 17:00:00

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча Д 07.18.578 диссертациялык кеӊеши

18-январь 2019-ж.

Күн тартиби:

1.                   Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевичтин“Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Кыргызстандын тышкы саясатындагы АКШнын орду” деген темадагы 07.00.02. – Ата Мекен тарыхы жана 07.00.03 – жалпы тарых адистиктери боюнча тарых илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациялык ишиналдын ала коргоо.

Адистиги:07.00.02 – Ата Мекен тарыхы; 07.00.03 – Жалпы тарых

Илимий жетекчиси:тарых илимдеринин доктору, профессор Абдырахманов Төлөбек Абылович.