АЛДЫН АЛА КОРГОО Главная

2019-02-26 в 14:00:00

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин доктору (кандидаты) илимий даражасын короого боюнча Д 07.18.578 диссертациялык кеӊеши

26-февраль 2019-ж.

Күн тартиби

 

1.       Ыдырысов Рамис Жумабекович«Кыргызстандын социалдык структурасынын трансформацияланышы» деген темадагы тарых илимдеринин кандидатты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишин алдын ала коргоо.

Адистиги:07.00.02 – Ата Мекендин тарыхы.

Жетекчиси:т.и.д., проф Алымбаев Жээнбек Байыскулович.

 

2.       Садырова Замира Тентиевна«VI-XII кк. Тенир-Тоо аймагында жашаган элдердин этномаданий алакалар алакалары (тарыхый-этнографиялык параллелдер)» тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишин алдын ала коргоо.

Адистиги:07.00.02 – Ата Мекендин тарыхы;

                 07.00.07 – этнология, этнография

Жетекчиси:т.и.д. профессор Осмонов Өскөн Жусупбекович;

                     т.и.д., профессор Каратаев Олжобай Кубатбекович.