АЛДЫН АЛА КОРГОО Главная

2019-02-28 в 16:00:00

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча Д 07.18.578 диссертациялык кеӊеши

28-февраль 2019-ж.

Күн тартиби

1.       Сатылганова Назгүл Айткуловнанын “Эгемендүү Кыргызстандын чек аралык-аймактык проблемаларынын чечилиши”деген темадагы тарых илимдеринин кандидатты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишин алдын ала коргоо.

Адистиги:07.00.02 – Ата Мекендин тарыхы.

Жетекчиси:т.и.д., профессор Каана Айдаркул.