Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2019-04-26 в 14:00:00

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдында түзүлгөн Д 07.18.578 диссертациялык кеӊеши

26-апрель 2019-ж.

Күн тартиби

 

1.                   Сатылганова Назгүл Айткуловнанын “Эгемендүү Кыргызстандын чек аралык-аймактык проблемаларынын чечилиши”деген темадагытарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук наамын изиденип алуу үчүн жазган диссертациясын коргоо.

Адистиги:07.00.02 – Ата Мекен тарыхы

Илимий жетекчиси:тарых илимдеринин доктору, профессор Каана Айдаркул

Диссертациялык иш Ош мамлекеттик университетинин “Кыргызстандын тарыхы жана археология, этнология” кафедрасында аткарылган.

Расмий оппоненттер:

1)       Тарых илимдеринин доктору, профессор Абытов Байболот Капарович

2)       Тарых илимдеринин кандидаты, доцент Момошева Назира Керимбековна

Жетектөөчү мекеме:А. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Гуманитардык факультетинин «Тарых» кафедрасы.