Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2019-01-18 в 14:00:00

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча Д 07.18.578 диссертациялык кеӊеши

18-январь 2019-ж.

Күн тартиби

1.                   Айтымбет кызы Айгүлдүн «Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүүнүн абалы жана өнүгүү тенденциялары (1985-2016жж.)» темадагы  тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук наамын изиденип алуу үчүн жазган диссертациясын коргоо.

Адистиги:07.00.02 – Ата Мекен тарыхы

Илимий жетекчиси:тарых илимдеринин доктору, профессор Курбанова Назира Умаровна

Диссертациялык иш И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин «Кыргызстан тарыхы жана этнология» кафедрасында аткарылган.

Расмий оппоненттер:

1)       Тарых илимдеринин доктору, профессор Джуманалиев Акылбек Джуманалиевич

2)       Тарых илимдеринин кандидаты, доцент Бектемирова Айнагүл Кашкарбаевна

Жетектөөчү мекеме:А. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Гуманитардык факультетинин «Тарых» кафедрасы.