КАНДИДАТТЫК ДИССЕРТАЦИЯНЫ КОРГОО Главная

2019-03-29 в 13:00:00

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдында түзүлгөн

Д 07.18.578 диссертациялык кеӊеши

29-март 2019-ж.

Күн тартиби

1.    Ыдырысов Рамис Жумабекович “Кыргызстандын социалдык түзүлүшүнүн өзгөрүшү (ХХк 20-30-жж.)”Ыдырысов Рамис Жумабекович “Кыргызстандын социалдык түзүлүшүнүн өзгөрүшү (ХХк 20-30-жж.)” деген деген темадагы тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук наамын изиденип алуу үчүн жазган диссертациясын ачык коргоо.

Адистиги:07.00.02 – Ата Мекен тарыхы

Илимий жетекчиси:тарых илимдеринин доктору, профессор Алымбаев Жээнбек Байыскулович

Диссертациялык иш  Академик М.М Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин “Коомдук илимдер” кафедрасында аткарылган.