КАНДИДАТТЫК ДИССЕРТАЦИЯНЫ КОРГОО Главная

2019-03-29 в 15:00:00

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдында түзүлгөн

Д 07.18.578 диссертациялык кеӊеши

29-март 2019-ж.

Күн тартиби

 

1.            Садырова Замира Тентиевнанын «VI–XII кк. Теңир-Тоо аймагында жашаган элдердин өз ара алакалары» деген темадагы тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук наамын изиденип алуу үчүн жазган диссертациясын ачык коргоо.

Адистиги:07.00.02 – Ата Мекен тарыхы

Илимий жетекчиси:тарых илимдеринин доктору, профессор Осмонов Өскөн Джусупбекович

Диссертациялык иш Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу факультетинин Жалпы тарых кафедрасында аткарылган.