Заседании


И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин докторлук (кандидаттык) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 07.18.578 диссертациялык кеӊешинин отуруму от 2020-06-12


И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин докторлук (кандидаттык) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 07.18.578 диссертациялык кеӊешинин отуруму от 2020-02-28


И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин докторлук (кандидаттык) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 07.18.578 диссертациялык кеӊешинин отуруму от 2020-02-28


И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин докторлук (кандидаттык) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 07.18.578 диссертациялык кеӊешинин отуруму от 2020-01-17


И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин докторлук (кандидаттык) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 07.18.578 диссертациялык кеӊешинин отуруму от 2019-11-29


Заседания диссертационного совета Д.07.18.578 578 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора(кандидата) исторических наук при Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева и Кыргызском национальном университет им. Жусуп Баласагына от 2019-11-29


Заседания диссертационного совета Д.07.18.578 578 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора(кандидата) исторических наук при Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева и Кыргызском национальном университет им. Жусуп Баласагына от 2019-10-29


Заседания диссертационного совета Д.07.18.578 578 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора(кандидата) исторических наук при Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева и Кыргызском национальном университет им. Жусуп Баласагына от 2019-09-25


И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНА Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИНИН АЛДЫНДАГЫ ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ (КАНДИДАТЫ) ОКУМУШТУУЛУК ДАРАЖАСЫН ИЗДЕНИП АЛУУ БОЮНЧА УЮШТУРУЛГАН Д 07.18.578 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШТИН ОТУРУМУ от 2019-09-13


И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин докторлук (кандидаттык) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 07.18.578 диссертациялык кеӊешинин отуруму от 2019-09-13


И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНА Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИНИН АЛДЫНДАГЫ ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ (КАНДИДАТЫ) ОКУМУШТУУЛУК ДАРАЖАСЫН ИЗДЕНИП АЛУУ БОЮНЧА УЮШТУРУЛГАН Д 07.18.578 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШТИН ОТУРУМУ от 2019-04-26


И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНА Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИНИН АЛДЫНДАГЫ ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ (КАНДИДАТЫ) ОКУМУШТУУЛУК ДАРАЖАСЫН ИЗДЕНИП АЛУУ БОЮНЧА УЮШТУРУЛГАН Д 07.18.578 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШТИН ОТУРУМУ от 2019-03-29


И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНА Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИНИН АЛДЫНДАГЫ ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ (КАНДИДАТЫ) ОКУМУШТУУЛУК ДАРАЖАСЫН ИЗДЕНИП АЛУУ БОЮНЧА УЮШТУРУЛГАН Д 07.18.578 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШТИН ОТУРУМУ от 2019-02-28


И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНА Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИНИН АЛДЫНДАГЫ ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ (КАНДИДАТЫ) ОКУМУШТУУЛУК ДАРАЖАСЫН ИЗДЕНИП АЛУУ БОЮНЧА УЮШТУРУЛГАН Д 07.18.578 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШТИН ОТУРУМУ от 2019-02-26


И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНА Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИНИН АЛДЫНДАГЫ ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ (КАНДИДАТЫ) ОКУМУШТУУЛУК ДАРАЖАСЫН ИЗДЕНИП АЛУУ БОЮНЧА УЮШТУРУЛГАН Д 07.18.578 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШТИН ОТУРУМУ от 2019-01-18